Muzyka Iryna

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 168-178 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-168-178

Muzyka Iryna. State sovereignty of the USSR in 19191920

State sovereignty of the USSR was controversial in its content. De jure in accordance with international treaties, the constitution of 1919 and the Union Workersand Peasants Treaty between the RSFSR and the USSR of December 28, 1920 the inviolability of the sovereignty of the Ukrainian SSR, which was recognized as a subject of international law based on the implementation of  Ukrainian law, was proclaimed and established people [the proletariat and the poorer peasantry] for self-determination. De facto the sovereignty of the USSR in the political and legal concepts of the RCP(b) and the CP(b)U was interpreted mainly as the formal independence of the subject of the federation for a transitional period before the establishment of a single proletarian state on the territory of the former Russian Empire. The recognition of the inviolability of state sovereignty and the legitimization of  the international legal personality of the USSR were determined by the desire of the Communist Party leadership to use the independence of the USSR in its foreign policy interests.

The real ability to exercise supreme power, i.e., the scope of sovereign rights, in the USSR in 19191920 was actually determined by the governing subject in the hierarchical structure of power. Such a governing entity was the party leadership the Central Committee of the RCP(b) and the Central Committee of the CP(b)U. The highest bodies of state power and the  Council of Workers, Peasants and Red Army Deputies could not independently realize the sovereign rights of the state. They had no real power influence, resources (and often political will) and authority to make powerful decisions in the foreign and domestic political spheres, since all vital issues were decided by the party leadership the Central Committee of the RCP(b) and the Central Committee of the CP(b)U. Sovereignty of the Ukrainian SSR in 19191920 implemented accordingly to the will of that political and legal concept of the core bodies of the ruling communist party and had declarative character.

Key words: Ukraine, history of law, sovereignty, sovereign rights of the state, legal construction of sovereignty, Ukrainian Socialist Soviet Republic, legitimacy of sovereignty of the USSR.

References

1. Ukrainska RSR na mizhnarodnii areni. Zb. dokumentiv (19171923 rr.). Kyiv: Nauk.dumka, 1966. S. 910. 

2. Obrazovanye SSSR. Sb. dokumentov 19171924 hh. Moskva; Lenynhrad: Yzd-vo AN SSSR v Moskve, 1949. S. 3537. 

3. Myronenko O. M. Pravo nasamovyznachennia natsii u haslakh bilshovykiv pislia Zhovtnevoi revoliutsii 1917 r.Istoryko-politychni uroky ukrainskoi derzhavnosti. Entsyklopedychnyi slovnyk. KyivDonetsk: Donechchyna, 1998. S. 294. 

4. Vtoroi sezd Kommunystycheskoi partyy (bolshevykov) Ukrayn, 1722 oktiabria 1918 h.: Protokol. Kyiv: Ukraina, 1991. S. 67,1415. 

5. Ystoryia hosudarstva y prava Ukraynskoi SSR. Tom vtoroi: 19171937. Kyiv:Nauk. dumka, 1987. S. 57. 

6. Lenin V. I. Povne zibr. tvoriv. T. 37. Kyiv: Politvydav Ukrainy,1973. S. 224. 

7. Yefimenko H. H. Evoliutsiia ukrainskoi radianskoi derzhavnosti. Vidnosyny derzhavy, suspilstva i osoby pid chas stvorennia radianskoho ladu v Ukraini (19171938). Tom 1. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. S. 318321. 

8. Sokyrska V. V.Vidnosyny mizh RSFRR i USRR (19191929 rr.): polityko-ekonomichnyi ta administratyvno-terytorialnyi dyskurs. Dys. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 vsesvitnia istoriia: 03 humanitarni nauky. Ternopil, 2018. S. 530. 

9. Myronenko O. M. Vytoky ukrainskoho revoliutsiinohokonstytutsionalizmu 19171920 rr. Teoretyko-metodolohichnyi aspekt. Kyiv: In-t derzhavyi prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2002. S. 216217. 

10. Vynnychenko V. K.Vidrodzhennia natsii: (istoriia ukr. revoliutsii [marets 1917 p. hrud. 1919 p.]). Kyiv Viden, 1920. S. 315. 

11. Kavunnyk V. L. Ryzkyi myr u dyplomatychnykh dokumentakh uriadiv UNR i USRR (serpen 1920 berezen 1921 rokiv): Dys. kand. ist. nauk. / NANUkrainy. Instytut ukrainskoi arkheohrafi i ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho.Kyiv, 2014. S. 7. 

12. Shakhrai V., Mazlakh S. Do khvyli: Shcho diietsia na Ukraini i zUkrainoiu. Saratov: Vyd. Saratov. Ukr. Vid. Nar. Komisariatu sprav nats., 1919. S. 8395,101. 

13. Komunistychna partiia natkhnennyk i orhanizator obiednavchoho rukhu ukrainskoho narodu za utvorennia SRSR: Zb. dok. i materialiv. Kyiv, 1963. S. 108109.

14. Yefimenko H. H. Istoriia stvorennia ta avtentychnyi zmist voienno-politychnohosoiuzu mizh USRR ta RSFRR (berezen cherven 1919 r.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.2014. 1. S. 138. 

15. Sokyrska V. V. Vidnosyny RSFRR ta USRR v 19191929 rr.: vidsuverenitetu do unitaryzmu. Litopys Volyni. Vseukrainskyi naukovyi chasopys. Chys. 22.2020. S. 69. 

16. Yefi menko H. H. Radianski derzhavy v Ukraini (19171920). Ukraina yukraintsi v postimpersku dobu (19171939). Kyiv: Akademperiodyka, 2021. S. 175.

17. Lenyn V. Y. Polnoe sobranye sochynenyi. T. 39. Yiun dekabr 1919. Moskva:Polytyzdat, 1974. S. 334337. 

18. Usenko I. B. Ryzkyi myrnyi dohovir 1921. Entsyklopediiamizhnarodnoho prava. T. 3. Kyiv: Akademperiodyka, 2019. S. 699702. 

19. Voronianskyi O.Suverenitet: problema subiektnosti. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu imeniVasylia Stusa, Ser.: Politychni nauky. 2018. S. 1618.

<< Back