Parkhomenko Nataliia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023),  37-46 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-37-46

Parkhomenko Nataliia. Transformation of the values of law and law-making activity under martial law

Under martial law, through a political and legal interpretation of social reality, a new model of relations between the state and civil society is being formed, due to the nature of external aggression and the peculiarities of legal development, the mechanism of legal regulation.

Adjustment of value orientations in the legal sphere is one of those tools that can ensure the transformation of the state system and legal development, that is, their restructuring in accordance with military needs, without which it seems impossible to achieve a balance in the mechanism of legal regulation, law and order and victory. After all, the purpose and means of state policy, including law-making, will depend on the fact that what values of law will be put at the forefront of the general public (restoration of territorial integrity and independence of the state, ensuring external security) or personal (guaranteeing the rights and freedoms of citizens).

We are talking about the formation in the conditions of war as a state of emergency, a new structure or hierarchy of values of law, which in the process of law-making activity are translated into legislation, creating the basic conceptual foundations for winning and restoring peace, preserving the statehood and sovereignty of the power ofthe Ukrainian people as general social democratic values, opportunities for democratic development. Public interest and the public good as values of law acquire primacy through the redistribution of the axiological potential of law, which in conditions of martial law is a determining prerequisite for ensuring all other values of law. That is, the provision of general social values and needs is now a condition for the existence of an independent state, its further development and guarantee of the constitutional principle of recognizing a person (his rights and freedoms) as the main social value.

Key words: law, value, lawmaking, justice, martial law, priority, hierarchy.

References

1.Oborotov Yu. N. Pravoponymanye kak aksyolohycheskoe nachalo (postulat) prava.Pravo Ukrayn. 2011. 1. S.112 [rus.]. 

2. Saifulina Yu.V. Pravo i syla: deiaki filosofskopravovi problemy. Syla prava i pravo syly: istorychnyi vymir ta suchasne bachennia problemy: materialy ղ Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii (2831 travnia2015 roku, m. Poltava). KyivPoltava: PUET, 2015. S. 35 [ukr.]. 

3. Horobets K. V.Aksyosfera prava: fylosofskyi y yurydycheskyi dyskurs: monohr. Odessa: Feniks, 2013.S. 94, 99, 102103 [rus.]. 

4. Oborotov Yu. N. Tradytsyy y novatsyy v pravovom razvytyy:monohr. Odessa: Yuryd. l-ra, 2001. S. 33 [rus.]. 

5. Horbulin V. P., Kachynskyi A. B. Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsionalnoi bezpeky: monohrafi ia. Kyiv:NISD, 2010. S. 24 [ukr.]. 

6. Horobets K.V. Aksyosfera prava: fylosofskyi y yurydycheskyi dyskurs. S. 103 [rus.]. 

7. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Dovidkove  vydannia.Kyiv: Abris. 2002. S. 58 [ukr.]. 

8. Kravtsov I. V. Klasyfikatsiia pravovykh tsinnostei ta yii znachennia dlia pravovoi teorii i praktyky. Naukovi zapysky NaUKMA. 2017. Tom 200.Yurydychni nauky. S. 52 [ukr.]. 

9. Horobets K. V. Iierarkhiia tsinnostei prava. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 2012. Chyslo 2. S. 7781 [ukr.]. 

10. Hryshchuk O. V.,Solomchak Kh. B. Pozytyvna pravova vidpovidalnist liudyny: determinatsiini aspekty:monohrafiia. Khmelnytskyi, 2016. S. 236 [ukr.]. 

11. Matiazh S. V., Berezianska A. O.Klasyfikatsiia tsinnostei ta tsinnisnykh oriientatsii osobystosti. Naukovi pratsi. Sotsiolohiia.Vypusk 213. Tom 225. S. 30 [ukr.]. 

12. Zlobina O., Tykhonovych V. Modernizatsiia tsinnisnoi systemy ta zasobiv do zhyttia. Suspilna kryza i zhyttievi stratehii osobystosti. Kyiv: Stylos, 2001. S. 59. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/77240711.pdf [ukr.].

13. Sirenko F. V. Interesy i vlada. Kyiv: Oriiany, 2006. S. 54 [ukr.]. 

14. Khrystova H. Pozytyvni zoboviazannia derzhavy u sferi prav liudyny: suchasni vyklyky: monohrafi ia.Kharkiv: Pravo, 2018. S. 6 [ukr.]. 

15. Okrema dumka (zbizhna) suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lemaka V.V. stosovno Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (druhyi senat) u spravi za konstytutsiinoiu skarhoiu Polishchuka Serhiia Oleksiiovycha shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktu 4 statti 16-3 Zakonu Ukrainy Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei ( sprava proposylenyi sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv) URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/fi les/docs/1_p2_2022_1.pdf [ukr.]. 

16. Tsytuietsia za: Krysachenko V. Natsionalni tsinnosti Ukrainy: sutnist, rozmaittia, konsolidovanyi potentsial. Ukrainoznavstvo. 2022. 1 (82).S. 44 [ukr.]. 

17. Krysachenko V. Natsionalni tsinnosti Ukrainy: sutnist, rozmaittia, konsolidovanyi potentsial. Ukrainoznavstvo. 2022. 1 (82). S. 31 [ukr.].

<< Back