Rominskyi Yevhen

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 201-215 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-201-215

Rominskyi Yevhen. Law in the East Slavic legal-cultural space

The purpose of the study is to determine the main features, institutions and patterns of the development of law in the era of pre-state formations on the example of East Slavic state formations, as well as those state formations and states (the Grand Duchyof Lithuania, Ulus of Jochi, the Kingdoms of Poland and Hungary, Wallachian, and Slavic-Wallachian principalities, etc.), under the influence or power of which the aforementioned Eastern Slavic state formations fell in the studied period of the 9th15th centuries. The term East Slavic legal-cultural space is used to denote this territorial and political massif.

On the basis of a comprehensive analysis of historiography, the main theoretical approaches to the characterization of law at the pre-state and early state stages of the political development of society are determined. The main attention in the work is paid to the characteristics of specifically historical features of law and state power in the East Slavic legal-cultural space of the 9th15th centuries.

It is concluded that the law of Ancient Rus state formations is clearly distinguished from both the law of modern states and the traditional/primitive/archaic law, which arose and was formed in a naturally historical way. At the same time, this law is fundamentally different from the law of constituent states, which does not allow it to be classified as corporate law. At this stage, it seems logical to use one of the definitions of the Anglo-American Concepts of early law for this stage of the development of law:primitive or ancient law.

Key words: Legal history, East Slavic, Kyivan Rus, Old Rus, state formations, Barbarian state, Medieval Law, Ancient Rus Law, Source of Law, oral law, written law, Legal Treaty.

References

1. Petrov I. V. Gosudarstvo i pravo Drevney Rusi (750980 gg.). S.-Peterburg:Izdatelstvo Mikhaylova V. A. 2003. 413 s. [rus]. 

2. Maine H. S. Ancient Law, Its  Connectionwith the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas. London: John Murray,1861. 260 p. 

3. Hartland E. S. Primitive law. London, Methuen&co. Ltd, 1924. 222 p.

4. Ibid. P. 42‒47. 

5. Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. London: K. Paul,Trench, Trubner&co., ltd.; New York: Harcourt, Brace&Company, 1926. 132 p. 

6. Kosven M. I. Prestupleniye i nakazaniye v pervobytnom (dogosudarstvennom) obshchestve. Moskva, 1925. 135 s. [rus]. 

7. Borysenok S. H. Mark Kosven. Prestupleniye i nakazaniye vpervobytnom (dogosudarstvennom) obshchestve. M. 1925. Pratsi Komisii dlia vyuchuvannia istorii zakhidno-ruskoho ta vkrainskoho prava. Vyp. 2 / za red. N. P. Vasylenka. Kyiv:Z drukarni Ukrainskoi Akademii Nauk, 1926. S. 277279 [ukr]. 

8. Diamond A. S. Primitive law, past and present. London: Methuen, 1971. 410 p. 

9. Kirkby C. Law Evolves: The Uses of  Primitive Law in Anglo-American Concepts of Modern Law, 18611961. American Journal of Legal History. URL: http://ssrn.com/abstract=3289387 

10. Robson W. A. Civilisation and the Growth of Law. New York: The Macmillan Co., 1935. 354 p.

11. Llewellyn K. N., Hoebel E. A. The Cheyenne Way: Confl ict and Case Law in Primitive Jurisprudence. University of Oklahoma Press, 1941. 360 p. 

12. Hart H. L. A. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 1961. 263 p. 

13. Posner R. A. A Theory  of  Primitive  Society, with Special Reference to Law. The Journal of Law & Economics.Vol. 23, No. 1 (Apr., 1980), pp. 153. 

14. Benson B. L. Legal Evolution in Primitive Societies. Journal of  Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Vol. 144, No. 5 (December 1988), pp. 772788. 

15. Geertz C.Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: 1983. 244 p.

16. Kletzer C. Primitive Law. Jurisprudence, 4 (2), pp. 263272. 

17. Dinstein, Yoram.International Law as a Primitive Legal System. In: New York University Journal of International Law and Politics. 1986; Vol. 19. pp. 132. 

18. Kashanina T. V. Proiskhozhdeniye gosudarstva i prava: Sovremennyye traktovki i novyye podkhody: ucheb. Posobiye.Moskva: Yurist. 1999. 333 s. [rus]. 

19. Zavalniuk B. V. Arkhaichne pravo yak katehoriia yurydychnoi antropolohii. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2011. Vyp. 61. S. 293298[ukr]. 

20. Zaiets A. P. Pervisne suspilstvo i pravo. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. 2018. T. 2. S. 1319 [ukr]. 

21. Hanba O., Liashuk R., Ivashkova T., Balendr A.,Olytskyi O. The archaic law. Mononorms and archaic relations of the primitive communal society. Amazonia Investiga, 11 (52), pp. 3748. 

22. Hetman-Piatkovska I. A. Pravo ta moral: teoretyko-pravovi problemy spivvidnoshennia ta vzaiemodii: dys. ... kand. yuryd.nauk: 12.00.01 / NAN Ukrainy; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv, 2007.210 ark. [ukr].

 23. Plavych S. V. Teoretyko-metodolohichni zasady pravotvorchosti: dys. ...kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / NAN Ukrainy; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho.Kyiv, 2009. 215 ark. [ukr]. 

24. Kotenko O. A. Pravo yak rehuliator suspilnykh vidnosyn:teoretychni pytannia efektyvnosti: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / NAN Ukrainy;Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv, 2013. 200 ark. [ukr]. 

25. Lutskyi R. P.Teoretyko-pravovi zasady formuvannia ta rozvytku suchasnoho pozytyvnoho prava: dys. ...d-ra yuryd. nauk: 12.00.01; NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho.Kyiv, 2017. 490 s. [ukr]. 

26. Ibid. S. 79. 

27. Maltsev G. V. Mest i vozmezdiye v drevnemprave. Moskva: Norma: INFRA-M, 2012. 736 s. [rus]. 

28. Yushchik A. I. Dialektika prava. Kniga 2. Pervobytnoye pravo (Ocherk teorii proiskhozhdeniya prava). Kiyev: Parlamentskoye izdatelstvo, 2021. 864 s. [rus]. 

29. Modzelewski . Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry,2004. 519 s. [pol]. 

30. Sverdlov M. B. Ot Zakona russkogo k Russkoy Pravde. Moskva:Yurid. lit., 1988. 172 s. [rus]. 

31. Kletzer C. Ibid. 

32. Sudova vlada v Ukraini: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku: monohrafi ia. Za red. I. B. Usenka. Kyiv:Naukova dumka, 2014. S. 7576 [ukr]. 

33. Annual review of fi nds of Birch bark manuscripts:Gippius A. A. Berestyanyye gramoty iz raskopok 2022 g. URL: https://www.youtube.com/watch?v=EYtoonQ1hTk&t=5959s [rus]. 

34. Rominskyi Ye. V. Pidrobni ta anonimni povchalni tvory yak dzherelo piznannia pravovoi dumky Davnoi Rusi kniazhoi doby (ղղV st.). Pravavaya dumka i pravatvorchasc: zbonik materyyala mizhnarodnaj navukovaj kanferencyi, prysvechanaj 75-goddzyu doktara yurydychnyh navuk, prafesara Sokala Scyapana Fyodaravicha. Minsk, 2425 listapada 2017 g. / red. kal. S. F. Sokal [i insh.].Minsk: BIP, 2018. S. 8288 [ukr]. 

35. Milov L. V. Issledovaniya po istorii pamyatnikov srednevekovogo prava: Sb. statey. / Pod red. B. N. Flori. A. A. Gorskogo. Moskva:ROSSPEN, 2009. S. 190196 [rus]. 

36. Rominskyi Ye. V. Myr stoit do rati, a rat do myru:pro deiaki osoblyvosti davnoruskykh mizhnarodnykh ta mizhkniazivskykh dohovoriv.Derzhavnyi suverenitet, natsionalna bezpeka i svitovyi pravoporiadok v istoryko-pravovomu 2014 r., m. Berehove / red. kolehiia: I. B. Usenko (holova), Ya. V. Lazur (zast. holovy),A. V. Makarchuk (vidp. sekr.) ta in. KyivUzhhorod: Vydavnytstvo Hoverla, 2014.S. 262267 [ukr]. 

37. Rominskyi Ye. V. Spivvidnoshennia sudovykh ta pozasudovykh zasobiv vyrishennia konfliktiv u davnoruskii pravovii realnosti. Pravova derzhava. Vyp. 23.Kyiv, 2012. S. 4148 [ukr]. Rominskij E. V. Primiritelnye dogovory v drevnerusskom prave Kievskoj Rusi i udelnyh knyazhestv. Istoriya rossijskoj pravovoj sistemy i pravovoj kultury.Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii posvyashennoj Godu rossijskoj istorii (Arhangelsk, 30 oktyabrya 1 noyabrya 2012 g.). Ch. 1; red.sost. S. O. Shalyapin; Severnyj (Arkticheskij) federalnyj universitet im. M. V. Lomonosova. Arhangelsk, 2013.S. 204210 [rus]. 

38. Zazuliak Yu. Ruske pravo v Halychyni XV stolittia: krytychnyiohliad dzherel ta istoriohrafi i. Kriz stolittia. Studii na poshanu Mykoly Krykuna z nahody80-richchia / Redkolehiia: O. Vinnychenko ta in. Lviv, 2012. S. 6378 [ukr]. 

39. Modzelewski. Ibid., pp. 6688 [pol]. 

40. Plavych S. V. Ibid. S. 12 [ukr].

<< Back