Skrypniuk Oleksandr, Bohiv Yaryna

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava”
Volume 34 (2023), 245-263 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-245-263 

Skrypniuk Oleksandr, Bohiv Yaryna. Ukrainian unitarism: development trends, current state, general and specific characteristics

The article examines the problems of unitarism and its influence on determining the form of the state system, as a political-territorial organization of the state and the nature of the interaction between the state and its constituents. The theoretical and practical aspects of the implementation of unitarism, the genesis of its ideas and their  research in domestic legal thought are analyzed. Emphasis is placed on the historically progressive role of unitarism in the state-building process, namely in ensuring the state's defense capability, control over internal order, implementation of fiscal policy, etc. The proposed characterization of unitarism as a political and socio-economic supersystem, its components. The main trends in the development of unitarism as a natural phenomenon in the modern era and the characteristic features of the unitarystate, both general and special, which express its specific characteristics, are analyzed. A unitary state, depending on the level of centralization, can be decentralized as well as centralized.

Key words: Ukraine, unitarism, essence and content, national opinion, principles,trends, state, autonomy, federation, state system.

References

1. Teoriia derzhavy ta prava: navch. posib. / Ie. V. Bilozorov, V. P. Vlasenko,O. B. Horova, A. M. Zavalnyi, N. V. Zaiats ta in.]; za zah. red. S. D. Husarieva,O. D. Tykhomyrova. Kyiv: NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s. S. 34. 

2. Zahalna teoriiaderzhavy i prava: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk,prof., akad. NAPrN Ukrainy M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. NAPrN UkrainyO. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. 584 s. 

3. Teoriia derzhavy i prava: Akademichnyi kurs: pidruchnyk / za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onyshchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006.688 s. 

4. Pakholok V. M. Metodolohichni pidkhody do vyznachennia poniattia derzhavnoho ustroiu. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153581559.pdf 

5. Teoriia derzhavy i prava:pidruchnyk / za red. O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2014. 368 s. 

6. Batanov O. V. Unitaryzm yak politychnyi ta pravovyi fenomen: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Visnyk DonNU imeni Vasylia Stusa. Ser. : Politychni nauky. 2019. ¹ 4. S. 20–25. S. 22.

7. Moldovan V. V., Melashchenko V. F. Konstytutsiine pravo: opor. konspekty: slovnykdovidnyk.Kyiv: Yumana, 1996. 271 s. 

8. Frytskyi O. F. Konstytutsiine pravo Ukrainy:pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2003. 536 s. 

9. Batanov O. V. Unitaryzm yak politychnyita pravovyi fenomen: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid.  Visnyk DonNU imeni VasyliaStusa. Ser.: Politychni nauky. 2019. ¹ 4. S. 20–25. s. 22. 

10. Mishchuk V. V. Unitarna formaterytorialnoho ustroiu Ukrainy, Polshchi ta Italii: dys. … kand. yuryd. Nauk: 12.00.01; Nats.ped. un-t im. M.P. Drahomanova. Kyiv, 2011. S. 68. 

11. Kushnyrenko A. H., Slynko T. N.Unytaryzm kak pryntsyp konstytutsyonnoho stroia. Konstytutsyonnoe razvytye Rossyy y Ukraynû. Vûp. 1: Sb. nauch. tr. Kharkiv: Pravo, 2011. S. 195. 

12. Mishchuk V. V. Unitarna forma terytorialnoho ustroiu Ukrainy, Polshchi ta Italii: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01;Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. Kyiv, 2011. S. 68. 

13. Zahalna teoriia derzhavy iprava: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv /M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad.APrN Ukrainy M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna.Kharkiv: Pravo, 2009. 584 s. 

14. Smyrnov L. N. Unytaryzm. Federalyzm: Ýntsyklopedyia. Moskva: Yzd-vo MHU, 2000. S. 547–548. 

15. Boiko Yu. P. Evropeiskyi opût natsyohosudarstvennoho stroytelstva. Ukrainsko-hretskyi mizhnarodnyi naukovyi yurydychnyi zhurnal «Porivnialno-pravovi doslidzhennia». 2009. ¹ 1. S. 95–102. S. 96–97. 

16. Tamsamo. S. 97. 

17. Batanov O. V. Unitaryzm yak politychnyi ta pravovyi fenomen:vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Visnyk DonNU imeni Vasylia Stusa. Ser.: Politychninauky. 2019. ¹ 4. S. 20–25. S. 22. 

18. Hrechko O. O. Systema pryntsypiv terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy teorii ta zakonodavchoho zakriplennia. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2049/1/Grechko_208.pdf 

19. Ishchenko O. P. Pryntsypyadministratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Pravo Ukrainy. 2011. ¹ 4. S. 238–244;Hetman A. B. Pryntsypy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Univ. nauk. zap. 2008. ¹ 3. S. 49–54. 

20. Konstytutsiia Ukrainy. Kyiv, 2016. S. 53. 

21. Tam samo.

22. Dolmatov Y. V. Pryntsypû pravovoho rehulyrovanyia hosudarstvennoi terrytoryy vUkrayne. Za zah. red. Yu. M. Oborotova. Aktualni problemy teorii ta istorii prav liudyny,prava i derzhavy: materialy mizhnar. nauk. konf. molodykh naukovtsiv, aspirantiv istudentiv, prysviachenoi pam’iati vydatnykh vchenykh-iurystiv P. O. Nedbaila,O. V. Surilova, V. V. Kopieichykova, Odesa, 21–22 lyst. 2008 r. Odesa: Feniks, 2008. S.343–346. 

23. Hrechko O. O. Systema pryntsypiv terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy teorii ta zakonodavchoho zakriplennia. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2049/1/Grechko_208.pdf 

24. Tam samo.

 25. Konstytutsiia Ukrainyvid 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. ¹ 30. St. 141. 

26. Sydorenko O. O. Rozvytok unitarnykh vidnosyn v Ukraini yak odna z umov formuvannia suchasnoi pravovoi systemy. Problemy zakonnosti. 2017. Vyp. 139. S. 8–19. 

27. Yavir V. A. Ukraina unitarna: analiz tsyvilizatsiinoho vyboru formy derzhavnoho ustroiu. Naukovyi zhurnal«Politykus». 2020. Vyp. 5. S. 166–171. 

28. Pliasov V. Bazhanyi terytorialnyi ustrii Ukrainyyak zaporuka suspilnoho konsensusu. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka «Zhyttievi svityskhodu i zakhodu Ukrainy» / DZ «Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni TarasaShevchenka». 2015. ¹ 10 (293) cherven. S. 129–145.

 29. Detsentralizatsiia publichnoivlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy / Boryslavska O. M., ZaverukhaI. B., Shkolyk A. M. ta in.; Tsentr polityko-pravovykh reform. Kyiv: Moskalenko O. M.,2012. 212 s. 

30. Remeniak O. V. Mizh tsentralizmom i federalizatsiieiu. Avstriiska model detsentralizatsii publichnoi vlady. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika».Ser.: Yurydychni nauky. 2016. ¹ 855 (5). S. 361–366. 

31. Paneiko Yu. Teoretychni osnovysamovriaduvannia. Lviv: Litopys, 2002. 196 c. 

32. Remeniak O. Detsentralyzatsyia publychnoi vlasty v ukraynskoi pravovoi mûsly noveisheho vremeny. Legea si Viata. 2017.¹ 11. Ch. 2. S. 134–137. 

33. Remeniak O. V. Do pytannia detsentralizatsii ta federalizatsiiv Ukraini. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2017. ¹ 47.S. 47–51. 

34. Remeniak O. V. Perspektyvy reformy detsentralizatsii publichnoi vlady vUkraini kriz pryzmu derzhavotvorchoi praktyky: teoretyko-pravovyi aspekt. Naukovyivisnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2018. ¹ 4. S. 34–39. 

35. Mishchuk V. V.Vydy unitarnykh derzhav: problemy klasyfi katsii. Chasopys Kyivskoho universytetu prava.2010. ¹ 3. S. 48–52. 

36. Remeniak O. V. Detsentralizatsiia publichnoi vlady v pravoviiteorii ta derzhavotvorchii praktytsi. Aktualni problemy rozvytku osvity i nauky v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Dnipro, 28–29zhovtnia 2016 r.). Dnipro: Roial Prynt, 2016. S. 140–141. 

37. Remeniak O. V. Reformamistsevoho samovriaduvannia yak forma detsentralizatsii publichnoi vlady. Ukraina vhumanitarnykh i sotsialno-ekonomichnykh vymirakh: zbirnyk materialiv Vseukrainskoinaukovoi konferentsii (m. Dnipro, 24–25 bereznia 2017 r.). Dnipro: SPD «Okhotnik», 2017.S. 205–206. 

38. Remeniak O. V. Pravove zabezpechennia reformy detsentralizatsii publichnoi vlady v Ukraini. Teoriia i praktyka konstytutsionalizmu: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Lviv,27 kvitnia 2018 r.). Lviv: NNIPP NU «Lvivska politekhnika», 2018. S. 133–137.

<< Back

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ