Soldatenko Valerii

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava”
Volume 34 (2023), 139-167 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-139-167

Soldatenko Valerii. Scientific and legal principles of determining the territorial boundaries of cathedral Ukraine in the light of revolutionary practice (1917–1920)

Formulation of the problem. Recently, issues related to the history of the implementation of the idea of Ukrainian unity have become extremely acute in ideological life. Along with statements about the absence of the phenomenon of the Ukrainian nation, denials of the fact of the existence of a full-fledged statehood of Ukraine, Russian politicians and some scientists are promoting misleading statements that the current Ukraine was the result of unfortunate mistakes of the leaders of the previous stages of social development, turned out to be a conglomerate of artificially "glued together" in the information space. a territory with an ethnically heterogeneous,or even simply predominantly non-Ukrainian, population.

The purpose of the article is to highlight the chronologically first attempt at scientific and practical-political determination of the natural boundaries of territories with the predominance of the Ukrainian ethnographic element as an objective, fair, convincing criterion for their regular composition into a single national-state space.

Using the methods of scientific objectivity, concrete-historical and analytical comparative research, the processes of ideological-theoretical and legal substantiation of the concepts of achieving Ukrainian unity in the times of the Ukrainian People's Republic, the times of the Central Council and the Directory, the Hetman's Ukrainian State and the Ukrainian Soviet Socialist Republic (1917-1920) are reproduced yr.).

On the basis of the available documents and real facts, the picture of the implementation of interconnected concepts of the Ukrainian national-democratic revolution and the unification of the branches of Ukrainianism, which had been dispersed until then, is being reconstructed. A convincing conclusion is made that the observance of clear, principled guidelines for the ethnographic principle, as an unshakable legal basis for the formation of an independent cathedral state, brought undeniable practical results, while neglecting this principle, replacing it with other,mostly opportunistic approaches, ended without results.

Key words: Ukrainian revolution, national unity, ethnographic principle, national territorial autonomy, independence, regionalism, separatism, Act of Zluka.

References

1. Dyv., napr.: Problemy sobornosti Ukrainy v ÕÕ stolitti: Zbirnyk. Kyiv: Instytut natsionalnykh vidnosyn i politolohii NAN Ukrainy, 1994. 230 s.; Ukrainska sobornist: ideia, dosvid, problemy (Do 80-richchia Aktu Zluky 22 sichnia 1919 r.): Zbirnyk. Kyiv: IPiEND,1999. 407 s.; Sobornist Ukrainy. [U 2-kh knyhakh]. Kn. 1. Vid zarodzhennia idei do pershoisproby realizatsii. Kyiv: Vydavnytstvo «Biblioteka Ukraintsia», 2000. 148 s., Kn. 2. Nashliakhu do obiednannia ta utverdzhennia ukrainskoi derzhavnosti, 2002. 264 s.; Skhid I Zakhid Ukrainy: problemy yednannia. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh I etnonatsionalnykh doslidzhen. Vypusk 13. Kyiv: IPiEND, 2001. 287 s.; Kuras I. F.,Soldatenko V. F. Sobornytstvo i rehionalizm v ukrainskomu derzhavotvorenni (1917–1920rr.). Kyiv: IPiEND, 2001. 248 s.; Ukraina: vid samostiinosti do sobornosti (22 sichnia1918 – 22 sichnia 1919 rokiv): Zbirnyk. Kyiv: IPiEND, 2004. 285 s.; Ukraina soborna: Zbirnyk naukovykh statei. Kyiv: Instytut istorii NAN Ukrainy, 2004. Vypusk 1. 379 s.;Reient O. P. Sobornist ta problemy spetsyfiky rehioniv Ukrainy: teoretyko-metodolohichnizasady. Problemy istorii Ukrainy Õ²Õ – pochatku ÕÕ st. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy,2006. Vypusk XII. S. 8–19; Sobornist yak chynnyk ukrainskoho derzhavotvorennia (Do90-richchia Aktu zluky). Vseukrainska naukova konferentsiia, Kyiv, 21 sichnia 2009 r.Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2009. 230 s.; Hoshuliak I. Ternystyi shliakh dosobornosti (vid idei do Aktu Zluky). Kyiv: IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2009.467 s.; Sobornist Ukrainy: istorychnyi kontekst i vyklyky sohodennia. Kyiv: Instytut istoriiUkrainy NANU, 2015. 178 s.; Soldatenko V. M. Hrushevskyi i kontseptsiia ukrainskoisobornosti (1917–1920 rr.). Politychni doslidzhennia. 2022. ¹ 1(3). S. 7–33; Yoho zh.Teoretychni zasady y politychni chynnyky kontseptsii natsionalnoi sobornosti v svitlidosvidu Ukrainskoi revoliutsii. Hileia: naukovyi visnyk. Kyiv: Vydavnytstvo «Hileia»,2022.Vypusk 12 (179). S. 71–84.

2. Hrushevskyi M. Ukrayna y ukraynstvo. Hrushevskyi M. S.,Chubynskyi M. P. Ukrainske pytannia. Kyiv: Dodatok do zhurnalu «Arkhivy Ukrainy»,1992. 16 s. 

3. Soldatenko V. F. Ukrainska revoliutsiia: kontseptsiia ta istoriohrafi ia. Kyiv:Poshukovo-vydavnyche ahentstvo «Knyha pamiati Ukrainy», 1997. 416 s. 

4. HrushevskyiM. Yakoi my khochemo avtonomii i federatsii. Hrushevskyi M. Khto taki ukraintsi i chohovony khochut. Kyiv: Tovarystvo «Znannia» Ukrainy, 1991. S. 125–126. 

5. Hrushevskyi M.Ukraina i ukrainstvo. S. 18. 

6. Tsyt. v perekladi za: Hrushevskyi M. Ukrayna y ukraynstvo.S. 15. 

7. Tam samo. S. 15–24. 

8. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy. Udvokh tomakh. T. 1. 4 bereznia – 9 hrudnia 1917 r. Kyiv: Naukova dumka, 1996. S. 86.

9. Obshchyi svod po ymperyy rezultatov razrabotky dannûkh vseobshchei perepysy naselenyia, proyzvedennoi 28 yanvaria 1897 hoda. T. I. SPb.: Typo-lytohrafyia N. M.Nûrkyna., 1905. S. 2; T. II. Typo-lytohrafyia M. Ya. Mynkova y L. N. Nûrkyna, 1905.S. 20-23; Pervaia vseobshchaia perepys naselenyia Rossyiskoi ymperyy, 1897 h. XIII.Ekaterynoslavskaia hubernyia / Yzdanye Tsentralnoho statystycheskoho komyteta Mynysterstva vnutrennykh del. SPb.: Typohrafyia Ý. L. Porokhovshchykovoi, 1904. S. 3,74; Tam zhe. XLII. Khersonskaia hubernyia. SPb.: b.y. 1904. S. 3, 90. 

10. Pervaia vseobshchaia perepys naselenyia Rossyiskoi ymperyy, 1897 h. XLI. Tavrycheskaia hubernyia / Yzdanye Tsentralnoho statystycheskoho komyteta Mynysterstva vnutrennykh del. SPb.: Parovaia skoropechatnia P. O. Yablonskoho, 1904. S. 2, 3, 94. 

11. Dyv.: ShybaevV. P. Ýtnycheskyi sostav naselenyia Evropeiskoi chasty Soiuza SSR. L.: YzdatelstvoAkademyy nauk SSSR. 1930. S. 160 161; Hospodarenko N. M. Hosudarstvennoe ustroistvo Krûma, natsyonalnûi y sotsyalnûi sostav naselenyia poluostrova. Krûmskyi arkhyv. 2000,¹ 6. S. 268; Volodarskyi Ya. A., Elyseeva O. Y., Kabuzan V. M. Naselenye Krûma v kontseXVIII – kontse XX vekov. Chyslennost, razmeshchenye, ýtnycheskyi sostav. Moskva: Nauka, 2003. S. 131 132; Zarubyn A. H., Zarubyn V. H. Bez pobedytelei. Yz ystoryy hrazhdanskoi voinû v Krûmu. 2-e yzd., yspr. y dop. Symferopol: Antykv A. 2008. S. 681; Soldatenko V. F. Rossyia Krûm Ukrayna. Opût vzaymootnoshenyi v hodû revoliutsyy y Hrazhdanskoi voinû. Moskva: Polytycheskaia ýntsyklopedyia, 2018. S. 13, 149.

12. Soldatenko V. F. Dmytro Doroshenko. Gloria mundi. Politychna elita ukrainskoho derzhavotvorennia revoliutsiinoi doby (korotki narysy portrety 1917–1920). Kyiv: Naukovadumka, 2021. S. 132 133. 

13. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy. T. 1.S. 75–77. 

14. Dyv.: Tam samo. S. 98, 180, 184–188. 

15. Tam samo. S. 134. 

16. Tam samo.S. 98. 

17. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy. T. 1. S. 379. 

18. Tam samo.S. 400. 

19. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy. U dvokh tomakh. T. 2. 10hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 1918 r. Kyiv: Naukova dumka, 1997. S. 5. 

20. Lytvyn V. M.,Soldatenko V. F. Apohei Ukrainskoi revoliutsii (korotkyi naukovo-populiarnyi narys). Kyiv:DP «NVTs Priorytety», 2017. S. 110. 

21. Soldatenko V. F. Fenomen utvorennia Donetsko-Kryvorizkoi Radianskoi Respubliky 1918 roku. Svitohliad. Naukovo-populiarnyi zhurnal.2015. ¹ 4(54). S. 70–77; Eho zhe. Vokruh Donetsko-Kryvorozhskoi Sovetskoi Respublyky.Soldatenko V. S. Ukraynsko-rossyiskye vzaymootnoshenyia v 1917-1924 hh.: obrushenye staroho y obretenye novoho: kratkyi ystoryko-ystoryohrafycheskyi ocherk. V 2-kh t. T. 1.S. 274–290. 

22. Symonenko R. H. Brest: dvobii viiny i myru. Kyiv: Politvydav Ukrainy,1988. S. 186. 

23. Doroshenko D. Istoriia Ukrainy 1917 1923 rr. T. I. S. 296. 

24. Beresteiskyimyr. Z nahody 10-rokovyn. 9.II.1918 9.II.1928. Spomyny ta materialy. Lviv–Kyiv:Chervona kalyna, 1928. S. 155–156. 

25. Derzhaliuk M. Beresteiskyi myr i Ukraina. Pamiatstolit. 1998. ¹ 1. S. 49. 

26. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy. T. 2. S. 151.

27. Fediushyn O. Ukraynskaia revoliutsyia. 1917 1918. Moskva, 2007. S. 151–152.

28. Soldatenko I. V. Problema Chornomorskoho flotu v konteksti sobornosti Ukrainy(berezen 1917 – kviten 1918 rr.). Problemy sobornosti Ukrainy v XX stolitti. S. 73; Yohozh. Pytannia pro status Chornomorskoho flotu v protsesi ukrainskoho derzhavotvorennia(1917–1920 rr.). Rehionalna polityka Ukrainy: kontseptualni zasady, istoriia, perspektyvy:Mizhnarodna naukova konferentsiia 10 11 lystopada 1994 r. Kyiv: Instytut natsionalnykh vidnosyn i politolohii NAN Ukrainy. 1995. S. 133–134. 

29. Hetmanat Pavla Skoropadskoho: istoriia, postati, kontroversii. Vseukrainska naukova konferentsiia 19-20 travnia 2008 r.:Zbirnyk. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy, 2008. 320 s.; Hetmanska alternatyva: shliakh do konstruktyvnoi suspilnoi transformatsii chy konservatyvnoi bezvykhodi.Suspilno-politychni transformatsii v Ukraini: vid zadumiv do realii. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 2009. S. 188–227. 

30. Fediushyn O. Ukraynskaia revoliutsyia. 1917–1918.S. 123. 

31. Derzhavnyi Visnyk. 1918. 31 travnia. 

32. Sobornist Ukrainy. Vid zarodzhennia idei do pershoi sproby realizatsii. Kn. 1. Kyiv: Biblioteka Ukraintsia, 2000. S. 101. 

33.Holovchenko V. I., Soldatenko V. F. Ukrainske pytannia v roky Pershoi svitovoi viiny. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 2009. S. 320–326. 

34. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy ( TsDAVO Ukrainy). F. 3766. Op. 3. Spr. 8. Ark. 21.

35. Hoshuliak I. Ternystyi shliakh do sobornosti (vid idei do Aktu Zluky). Kyiv: IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2009. S. 276. 

36. Hrushevskyi M. Na porozi NovoiUkrainy. Statti i dzherelni materialy. Niu-York–Lviv–Kyiv–Toronto–Miunkhen: Ukrainske istorychne tovarystvo, 1992. 278 s. 

37. Pelenskyi L. Peredmova. Spohady Hetmana Skoropadskoho (kinets 1917 – hruden 1918). Pavlo Skoropadskyi. Spohady. Kyiv–Filadelfi ia: Instytut ukrainskoi istoriohrafi i NANU, 1995. S. 21. 

38. Vivsiana I. A. Ukrainskisichovi striltsi na Yelysavethradshchyni. Navchalno-metodychni materialy dlia vchyteliv.Kirovohrad: Tsentralnoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. V.Vynnychenka, 2001. S. 16. 

39. Soldatenko V. F. Ukraina v revoliutsiinu dobu: Istorychniese-khroniky: U 4-kh t. T. II: Rik 1918. Kyiv: Svitohliad, 2009. S. 269–277. 

40. Tam samo.S. 289–294. 

41. Soldatenko V. F. Teoretychne obgruntuvannia V. Vynnychenkom kontseptsiividnovlennia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. Kamianets-Podilskyi – ostannia stolytsiaUkrainskoi Narodnoi Respubliky: Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii.(Kamianets-Podilskyi, 6 7 zhovtnia 2009 r.). Kamianets-Podilskyi: Oiium, 2010. S. 27–39.

42. Yoho zh. Try Holhofy: politychna dolia Volodymyra Vynnychenka. Kyiv: Svitohliad,2005. S. 107–119. 

43. Ukraina. 1919. 24 sichnia. 

44. Ukrainska Tsentralna Rada,Dokumenty i materialy. T. 2. S. 5, 330. 

45. Vynnychenko V. Shchodennyk. Tom pershyi.(1911–1920). Edmonton–Niu-York, 1980. S. 316; Vidrodzhennia natsii (Istoriia ukrainskoirevoliutsii [marets 1917 r.– hruden 1919 r.]). Kyiv–Viden: Vydavnytstvo «Dzvin», 1920.Ch. III. S. 233–238; Soldatenko V. F. Volodymyr Vynnychenko: na perekhresti sotsialnykhi natsionalnykh prahnen. Kyiv: Svitohliad, 2005. S. 125–128. 

46. Kuras I. F., Soldatenko V.F. Sobornytstvo i rehionalizm v ukrainskomu derzhavotvorenni (1917–1920 rr.). S. 101;Soldatenko V. F. Ukraina v revoliutsiinu dobu: Istorychni ese-khroniky: V 4-kh t. T. III: Rik1919. Kyiv: Svitohliad, 2010. S. 45. 

47. Hoshuliak I. Ternystyi shliakh do sobornosti (vididei do Aktu Zluky). S. 391–403. 

48. Holovchenko V., Matviienko V., Soldatenko V.Ukrainske pytannia ta formuvannia Versalskoi systemy mizhnarodnykh vidnosyn.Holovchenko V., Matviienko V., Soldatenko V. Dyplomatychna istoriia Ukrainy (kinetsXIX – persha chvert XX stolittia): Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vydavnycho-polihrafi chnyitsentr «Kyivskyi universytet», 2011. S. 358–410. 

49. Konstytutsiini akty Ukrainy, 1917–1920. Nevidomi konstytutsii Ukrainy. Kyiv, 1992. S. 108–109. 

50. Visnyk derzhavnykhzakoniv i rozporiadkiv Zakhidnoi Oblasty Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. 1919.31 sichnia. 

51. Visnyk Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. 1919. 25 sichnia. 

52. UkrainskaTsentralna Rada. Dokumenty i materialy. T. 2. S. 523. 

53. Narysy istorii Ukrainskoirevoliutsii 1917–1921 rokiv. U dvokh knyhakh. Kn. 2. Kyiv: Naukova dumka, 2012.S. 7–240.

<< Back

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ