Tarakhonych T. I.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 78-88 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-78-88

Tarakhonych T. I. Law-making: factors of infl uence and ways of improvement

The author characterized the influencing factors and ways of improving the lawmaking process. It is specified that the factors influencing the law-making process are those determinants that influence the law-making process to some extent, can be key at a certain stage of its implementation, or acquire a complementary character, while having both a constructive and a destructive character.

It is emphasized that ensuring the efficiency and effectiveness of the law-making process requires taking into account factors that influence it, substantiated by theory and confirmed by practice. Given the realities of today, this problem acquires practical importance, since the future of our state, its progressive development and the improvement of its institutions depend on the efficiency and quality of the law-making process.

It is noted that the division of factors into varieties according to various criteria is quite conditional, since they are closely intertwined, interrelated, interdependent and affect the timeliness and quality of the law-making process. In this context, factors influencing social relations, depending on the sphere of action, can have a political, economic, social, informational, cultural, spiritual nature, etc.

The most relevant ways of improving the law-making process are also characterized. The readiness of society and the state to continue reforms in the most important spheres of social relations, the desire of law-making bodies to implement the necessary changes taking into account the interests and needs of various subjects, their motivation and the optimization of the activities of law-making bodies, etc are among the top priority ways to improve the law-making process.

Key words: law-making, law-making process, factors of influence, ways of improvement, legal reform, optimization of the law-making process.

References

1. Parkhomenko N. M. Osoblyvosti pravotvorchoi diialnosti za umov voiennoho stanu.Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viy̆ny ta pisliavoiennoï  vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyï v: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukraïny, 2022. S. 2833 [ukr.]. 

2. Husarov S. M. Poniattia ta sutnist pravotvorchostiv Ukraïni. Pivdennoukraïnskyy̆ pravnychyy̆ chasopys. 2015. 2. S. 555 [ukr.].

3. Makarenko L. O. Pravova kultura yak faktor efektyvnosti zakonotvorchoi dyialnosti.Pravova derzhava. Vyp. 33. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NANUkrainy. 2022. S. 141151. DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-141-151 

4. Onishchenko N. M. Efektyvnist ta yakist zakonodavstva u fokusi vidbudovy Ukrainy. Almanakh prava.Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viiny ta pislia voiennoi vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NANUkrainy, 2.022. S. 25. DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-3 [ukr.]. 

5. Slovnyk ukrainskoimovy: v 11 tomakh. Kyiv: Naukova dumka. 19701980. T. 10, 1979. S. 553 [ukr.].

6. Starynskyi M. V. Problemy ta perspektyvy pravovoho rehuliuvannia valiutnykh vidnosynv Ukraini: monohrafi ia, Sumy: Vydavnycho-vyrobnyche pidpryiemstvo Mriia, 2015.S. 261. (344 s.) [ukr.]. 

7. Parkhomenko N. M. Osoblyvosti pravotvorchoi diialnosti za umovvoiennoho stanu. Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viiny ta pislia voiennoi vidbudovy derzhavy. Vyp.13. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeniV. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2022. S. 29 (S. 2833). DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-4 [ukr.]. 

8. Luts L. A., Nastasiak I. Yu. Mekhanizm harantuvannia pryntsypu pidtrymannia mizhnarodnoho myru ta bezpeky diialnosti. Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viiny ta pisliavoiennoi vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2022. S. 116 . (S. 11118). DOI:10.33663/2524-017X-2022-13-17 

9. arasiuk V. M. Stratehichni oriientyry informatsyinoi polityky Ukrainy v umovakh zovnishnoi ahresii. Pravova derzhava. Kyiv: Instytut derzhavyi prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Vyp. 33. S. 70. S. 7082. DOI:10.33663/1563-3349-2022-33-70-82 [ukr.]. 

10. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky ioborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy:Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. 392/2020. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12 (data zvernennia: 20.12.2022) [ukr.]. 

11. Dudchenko V. V.,Pasechnyk O. V. Teoretychni zasady mizhnarodno-pravovykh mekhanizmiv komunikatsii derzhavy. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky.Vypusk 92. In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv: Vyd-voIurydychna dumka, 2022. S. 20. (S. 1525). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-92-15[ukr.].

12. Suniehin S. O. Pravo i moral: v konteksti suchasnykh realii. Pravova derzhava.Vyp. 33. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2022.S. 193. (S. 186197). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-186-197 [ukr.]. 

13. KafarskyiV. I. Dualna pryroda prava: krytychnyi vymir v period viiny. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vypusk 92. In-t derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv: Vyd-vo Iurydychna dumka, 2022. S. 2829.(S. 2637). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-92-26 [ukr.]. 

14. Makarenko L. O. Pravova kultura yak faktor efektyvnosti zakonotvorchoi dyialnosti. Pravova derzhava. Vyp. 33.Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2022. S. 143. (S. 141151). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-141-151 [ukr.]. 

15. Parkhomenko N. M. Liudynotsetryzm yak sutnist diialnosti derzhavy. Almanakh prava. Liudynotsentryzm u pravi: teoretyko-prykladni zasady. Vyp. 8. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2017. S. 32. (S. 3136) [ukr.]. 

16. Batanova N. M. Stratehichni napriamy zabezpechennia pravovoi reformy v Ukraini v umovakh vyklykiv sohodennia. Almanakhprava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viiny ta pisliavoiennoi vidbudovyderzhavy. Vypusk 13. Vyp. 13. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NANUkrainy, 2022. S. 177. (S. 177182). DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-28 [ukr.].

17. Derets V.A. Optymizatsiia yak odna z form zmin u systemi tsentralnyz orhaniy vykonavchoi vlady. Pravova derzhava. Vyp. 33. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeniV. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2022. S. 376377. (S. 373383). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-373-384 [ukr.]. 

18. Ohanisian M. S., Kovtun Yu. Ye. Kontsept optymizatsiiav polityko-upravlinskomu dyskursi. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2019.Vyp. 3. S. 47. (S. 4453). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpdu_2019_3_7 [ukr.].

19. DeretsV. A. Optymizatsiia yak odna z form zmin u systemi tsentralnyz orhaniy vykonavchoi vlady.Pravova derzhava. Vyp. 33. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2022. S. 374. (S. 373383). DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-373-384 [ukr.].

20. Onishchenko N. M. Efektyvnist ta yakist zakonodavstva u fokusi vidbudovy Ukrainy.Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viiny ta pisliavoiennoi vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2022. S. 25 (S. 2527). DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-3 [ukr.].

<< Back