Tymchenko Hennadii

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 410-420 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-410-420

Tymchenko Hennadii. Provision of evidence in civil proceedings: a historical and legal outline of the development of legislation

In the work, research was carried out in the historical and legal context of the institution of securing evidence in civil proceedings, the origins of the modern system of normative provisions on securing evidence, the main stages of the development of civil procedural legislation in this part were revealed. Modern legislative approaches to the legal regulation of procedures for providing evidence in civil proceedings and problematic aspects of law enforcement are analyzed. 

In the 2017 edition, the Civil Code of Ukraine established certain novelties in the legal regulation of the procedures for securing a claim. Thus, the court, at the request of a party to the case or a person who may acquire the status of a plaintiff , must provide evidence if there is reason to assume that the means of proof  may be lost or the collection or submission of relevant evidence will later become impossible or difficult. Ways of securing evidence by the court are questioning of witnesses, appointment of expertise, demand and (or) review of evidence, including according to their location, prohibition to take certain actions regarding the evidence and obligation to take certain actions regarding the evidence. In necessary cases, the court may apply other methods of securing evidence determined by the court.

In the new civil procedural legislation, the list of methods of providing evidencehas been expanded, the terms for filing a lawsuit in the case of submitting anapplication for providing evidence before the opening of proceedings in the case have been extended, the procedure for providing evidence when transferring a case to an arbitration court and international commercial arbitration, detailed requirements for form and content have been clarified applications for the provision of evidence.

Key words: provision of evidence, proof, means of proof, civil proceedings, court procedures.

References

1. Stetsiuk R. B. Dosudova stadiia yurydychnoho protsesu v Davnoruskii derzhavi.Forum prava. 2012. 2. S. 665669. [ukr]. 

2. Kleinman A. F. Osnovne vopros teoryydokazatelstv v sovetskom hrazhdanskom protsesse. Moskva: Yzd-vo Akademyy naukSSSR, M.-L., 1950. 72 s. [rus]. 

3. Kleinman A. F. Osnovne vopros teoryy dokazatelstv vsovetskom hrazhdanskom protsesse. Moskva: Yzd-vo Akademyy nauk SSSR, M.-L., 1950.72 s. [rus] 

4. Kovalova S. H. Lytovsko-ruska yurydychna tekhnika: vidobrazhennia vSudebnyku. Vydannia ChDU imeni Petra Mohyly. S. 3742. [ukr]. 

5. Kovalova S. H. Evoliutsiia sudovoi systemy i sudochynstva na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. Odesa, 2004. S. 20. [ukr]. 

6. Muzychenko P. P.Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: navch. posibnyk. Kyiv: Tovarystvo Znannia, KOO,1999. 426 s. [ukr]. 7. Nemyrovska O. V. Pryntsyp zmahalnosti storin ta yoho realizatsiia vsudovii praktytsi: dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 1999. 189 s. [ukr]. 

8. Istoriia derzhavy iprava Ukrainy: pidruchnyk: u 2-kh t. / za red. V. Ya. Tatsiia, A. Y. Rohozhyna,V. D. Honcharenka. T. 1. Kyiv, 2000. 656 s. [ukr]. 

9. Byrkovych O. I. Sudova systemaUkrainskoi derzhavy (Hetmanshchyny) 16481657 rr.: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk.15 s. [ukr]. 

10. Pashuk A. Y. Sud i sudochynstvo v Livoberezhnii Ukraini v XVIIXVIII st.(16481782). Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1967. 180 s. [ukr]. 

11. Boiko I. Y. Tsyvilne pravoHetmanshchyny za Kodeksom 1743 roku: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk:/ Lviv. derzh.un-t im. I. Franka. Lviv, 1999. 17 s. [ukr]. 

12. Makarenko A.A. Zakonodavchi zasadyprotsesualnoho provadzhennia za kodeksom 1743 roku. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2013. 217. S. 72-75. [ukr]. 

13. Kleinman A. F. Osnovne vopros teoryy dokazatelstv v sovetskom hrazhdanskom protsesse. Moskva: Yzd-voAkademyy nauk SSSR, M.-L., 1950. 72 s. [rus]. 

14. Afanasev S. V. Kratkyi obzor problem ystyn v hrazhdanskom protsessualnom prave y sudoproyzvodstve. Rossyiskyi ezhehodnyk hrazhdanskoho y arbytrazhnoho protsessa. SPb. 2005. 4. S. 175-208 [rus]. 

15. KleinmanA. F. Osnovne vopros teoryy dokazatelstv v sovetskom hrazhdanskom protsesse.Moskva: Yzd-vo Akademyy nauk SSSR, M.-L., 1950. 72 s. [rus]. 

16. Shutenko O. V.Problem dyspozytyvnosty v hrazhdanskom sudoproyzvodstve: Dyss. ... kand. yuryd. nauk.Xarkov, 2003. 191 s. [ukr]. 

17. Lavryk H. V. Statut tsyvilnoho sudochynstva 1864r. itsyvilno-protsesualnyi kodeks 1895r. yak modeli tsyvilnoho sudochynstva v ukrainskykh zemliakh u skladi Rosiiskoi imperii ta Avstro-Uhorshchyny v druhii polovyni XIX napochatku XX st. Porivnialno-analitychne pravo. 2016. 3. S. 24-26. [ukr]. 

18. KomarovV. V. Tsyvilne protsesualne zakonodavstvo u dynamitsi rozvytku ta praktytsi Verkhovnoho Sudu Ukrainy. Kharkiv: Pravo, 2012. 624 s. [ukr]. 

19. Drohoziuk K. B. Istoriia formuvannia zakonodavstva shchodo dokazuvannia v tsyvilnomu protsesi Ukrainy ta Frantsii. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2015. 5. S. 105-111. [ukr]. 

20. Ustav hrazhdanskoho sudoproyzvodstva ot 20 noiabria 1864 hoda // Vestnyk hrazhdanskoho protsessa. 2012. 1. S. 157-175 [rus]. 

21. Vaskovskyi E. V. Uchebnyk hrazhdanskoho protsessa. Moskva: Yzdanye Br. Bashmakovkh, 1917. 429 s. [rus]. 

22. Komarov V. V.Tsyvilne protsesualne zakonodavstvo u dynamitsi rozvytku ta praktytsi Verkhovnoho Sudu Ukrainy. Kharkiv: Pravo, 2012. 624 s. [ukr]. 

23. Ukhvala Oktiabrskoho raionnoho sudu m.Poltavy vid 26.05.2021 roku. Provadzhennia 2/554/74/2021 https://reyestr.court.gov.ua/Review/97270240. [ukr]. 

24. Ukhvala Oktiabrskoho raionnoho sudu m. Poltavy vid20.11.2020 roku. Provadzhennia 2-z/554/66/2020. https://reyestr.court.gov.ua/Review/92986587. [ukr].

<< Back