Usenko Igor

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava”
Volume 34 (2023), 227-244 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-227-244

Usenko Igor. Outstanding legal historian Lev Okinshevych: sources for scientific biography

Introduction. 2023 marks the 125th anniversary of the birth of the famous Ukrainian legal historian L. O. Okinshevich (Okynshevich). Dozens of biographical publications are devoted to the scientist, which are mainly based on his memoirs. Due to the lack of objective primary sources, there are quite a lot of substantive gaps and factual in accuracies in these publications.

The aim of the article. Introduction into scientific circulation of archival and other primary sources about the life and work of L. O. Okinshevych and on this basis some clarification of the Ukrainian period of the biography of the scientist, in which until now there were still a lot of lacunae,

Results. In the context of the modern anthropological approach, new facts and assessments are offered regarding the life path of the secretary of the Commission for Studying the History of Western Ruthenian and Ukrainian Law of the All-Ukrainian Academy of Sciences, and later one of the most prominent representatives of the science of the Ukrainian diaspora L. O. Okinshevych. Newly discovered or little-known archival and other historical sources are analyzed that will help clarify the biography of the scientist.

Conclusion. With the help of newly discovered primary sources, it was possible to clarify a number of facts ŕbout the scientist’s biography and information about his family environment. The directions of further archival searches are determined; versions of possible persons of the scientist’s grandfather and some other relatives are formulated.

Key words: Ukraine, jurisprudence, history of legal science, history of Ukrainianlaw, All-Ukrainian Academy of Sciences, Okinshevych (Okynshevych) L. O., scientifi cbiography, legal biography, historical sources.

References

1. Ya. P. [Padokh Ya.] Pomer sv. p. prof. Lev Okinshevych. Svoboda (Dzherzi Syti; Niu-York). 1980. 12 lyst. ą 238. S. 3; 490; 21 lyst. ą 245. S. 4. 

2. Padokh Ya. LevOkinshevych – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava Ukrainy – Hetmanshchyny XVII–XVIIIst. (1898–1980). Ukrainskyi istoryk. 1981. ą 1–4. S. 105–117; 1982. 3–4. S. 92–105.

3. Padokh Ya. Lev Okinshevych – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava Ukrainy-Hetmanshchyny XVII–XVIII st. (1898–1980). Niu-York-Miunkhen, 1985. 38 s. 

4. PadokhYa. Lev Okinshevych – vydatnyi istoryk derzhavnoho prava kozatskoi Ukrainy. OkinshevychL. Moia akademichna pratsia v Ukraini / Red. O. Romaniv; peredm. Ya. Padokha. Lviv, 1995. S. 8–24. 

5. Odarchenko P. Lev Oleksandrovych Okinshevich (1898–1980): (Obituary)The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. New York,1978/1980. Vol. 14. No. 37/38. P. 342. 

6. Odarchenko P. Prof. L. O. Okinshevych NarodnaVolia. Skrenton, 1981. 5 liut. 

7. Odarchenko P. Profesor Lev Oleksandrovych OkinshevychOdarchenko P. Vydatni ukrainski diiachi. Statti. Narysy. Kyiv, 1999. S. 39–43. 

8. OdarchenkoP. V. Okinshevych Lev Oleksandrovych Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy / Redkol.:I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak [ta in.]; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: In-tentsykl. doslidzhen NAN Ukrainy, 2022. [Elektronnyi resurs]. URL: https://esu.com.ua/article-76147. 

9. Okinshevych Lev. Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna.Paryzh-Niu York, 1966, t. 5, S. 1836. 

10. Zhukovsky A. Okinshevych, Lev InternetEncyclopedia of Ukraine. [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CO%5CK%5COkinshevychLev.htm 

11. Polonska-Vasylenko N. D. Istorychna nauka v Ukraini za sovietskoi doby ta dolia istorykiv Zapysky Naukovoho Tovarystva im. T. Shevchenka. 1962. T. 173. S. 7–62. 

12. Odarchenko P.Naukova diialnist Ukrainskoi Akademii Nauk u roky 1919–1932 (humanitarni nauky zavyniatkom movoznavstva). 125 rokiv Kyivskoi ukrainskoi akademichnoi tradytsii. 1861–1986. Niu-York, 1993. S. 15-45. 

13. Universitas Libera Ucrainensis, 1921–2011. Miunkhen,2011. S. 187–189, 330, 427, 435, 470, 487. 

14. Mykola Prokopovych Vasylenko / VoronenkoV. V., Kisterska L. D., Matveieva L. V., Usenko I. B. Kyiv: Nauk. dumka, 1991. S. 202, 204,226, 228, 229, 231, 232, 234, 236 ta in. 

15. Usenko I. B. Rozvytok pravovykh doslidzhen vustanovakh Vseukrainskoi Akademii nauk (1918–1941) Yurydychna nauka i osvita naUkraini. Kyiv: Nauk. dumka, 1992. S. 37–76. 

16. Akademichna yurydychna dumka /Ukladachi: I. B. Usenko, T. I. Bondaruk; Za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv: In Yure,1998. 503 S. 

17. Usenko I. B. Okynshevych Lev Oleksandrovych. Mala entsyklopediiaetnoderzhavoznavstva / Redkol.: Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) ta in. Kyiv: Dovira; Heneza,1996. S. 870–871. 

18. Usenko I. B. Okinshevych (Okynshevych) Lev Oleksandrovych.Svitova ta vitchyzniana etnoderzhavnytska dumka (u personaliiakh). Kyiv; Donetsk, 1997.S. 188–191. 

19. Usenko I. B. Okynshevych Lev Oleksandrovych Yurydychna entsyklopediia.V 6 t. / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in. T. 4: N–P. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia, 2002. S. 412–415. 

20. Usenko I. B. Okynshevych Lev Oleksandrovych.Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky: V 10 t. T. 3. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy:kozatsko-hetmanska doba / Uporiadnyky: I. B. Usenko, T. I. Bondaruk, O. O. Samoilenko;vidp. red. I. B. Usenko. Kyiv: VD «Yurydychna knyha», 2003. S. 412–415. 

21. Usenko I. B.Okinshevych (Okynshevych, Akinshevych) Lev Oleksandrovych. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia: u 10 tomakh. Poniatiinyi aparat. Kontseptualni pidkhody. Teoriia tapraktyka: T. 1. Teoretyko–metodolohichni ta kontseptualni zasady politseiskoho prava tapolitseiskoi deontolohii. Kyiv: VD «In Yure», 2003. S. 482. 

22. Yas O. Lev Okinshevych I problema «mezhovoho polozhennia» Ukrainy: (Z istoriohrafichnykh dyskusii na emihratsii kintsia 40-kh – pochatku 50-kh rokiv XX st.) Spetsialni istorychni dystsypliny: pytanniateorii ta metodyky: Zb. nauk. prats ta spohadiv (Pamiati vydatnoho vchenoho-istoryka, chl.-kor. NAN Ukrainy I. O. Hurzhiia). Kyiv, 1998. S. 354–372. 

23. Yas O. Lev Okinshevych I teorii tsyklichnosti istorii. Khronika 2000. Vyp. 4(90): Ukraina-Bilorus. Kn. 1. Kyiv, 2011.S. 175–197. 

24. Yas O. Velykoe kniazhestvo Lytovskoe y tsyklycheskaia tradytsyia ystoryopysanyia v retseptsyy Lva Okynshevycha Rozbudova derzhavy. 1997. ą 7/8.S. 102–107; Yas A. Velykoe kniazhestvo Lytovskoe y tsyklycheskaia tradytsyia ystoryopysanyia v retseptsyy Lva Okynshevycha. Belarus, Rasiia, Ukraina: dűialohnaroda˘ i kultur /serűia «Histarűiahrafichnűia dasledvanni». Hrodna, 2013. S. 131–140.

25. Yas O. Okinshevych (Okynshevych) Lev Oleksandrovych Ukrainski istoryky XX stolittia:Biobibliohrafichnyi dovidnyk. Seriia «Ukrainski istoryky». Kyiv, 2006. Vyp. 2. Ch. 3. S. 162–164. 

26. Yas O. OKI(Y)NShEVYCh (Okinshevich) Lev Oleksandrovych Istorychna nauka u Natsionalnii akademii nauk Ukrainy v osobakh: Entsyklopedychnyi dovidnyk. Kyiv:In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2018. S. 488–490. 

27. Yas O. Istoryk i styl. Vyznachni postati ukrainskoho istoriopysannia u svitli kulturnykh epokh (pochatok XIX – 80-ti rokyXX st.): U 2 ch. / za red. V. A. Smoliia. Kyiv: NAN Ukrainy. In-t istorii Ukrainy, 2014. Ch.2. 650 s. 

28. Yaremchuk V. P. Znavets Hetmanskoi derzhavy (Lev Okinshevych) YaremchukV. P. Pryzabuti postati ukrainskoi istoriohrafi i XX stolittia: bioistoriohrafichni narysy.Ostroh, 2002. S. 65–97. 

29. Yaremchuk V. P. Istoryk ukrainskoho prava Lev Okinshevych.Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo». 2012. ą 2(6). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12yvpplo.pdf. 

30. Bilokin S. I. OKINShEVYChLev Oleksandrovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 7: Mi-O / Redkol.: V. A. Smolii(holova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Nauk. dumka, 2010. T. 7 S. 555.

31. Vodotyka S. H. Mekhanizm realizatsii politychnoi vlady v Hetmanshchyni protiahom druhoi polovyny XVII st. v otsintsi L. O. Okynshevycha Ukrainska kozatska derzhava:vytoky ta shliakhy istorychnoho rozvytku: (Mat-ly Chetvertykh Vseukr. istor. chytan,Cherkasy, 16–18 travnia 1994 r.). Kyiv; Cherkasy, 1994. C. 158–161. 

32. Hoshko T. D. Nashliakhu do Ameryky (lysty Mykoly Chubatoho do Leva Okinshevycha 1946–1948 rr.).Biuleten Naukovoho Tovarysta im. Shevchenka v Amerytsi. Niu-York, 2017. Ch. 43 (59).S. 6–16. 

33. Klynova-Datsiuk H. Problemy kozatsko-hetmanskoi doby v pratsiakh chleniv Naukovoho tovarystva im. Shevchenka v Nimechchyni (1947–1950 rr.). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky». Ostroh,2019. Vyp. 29. S. 67–74. 

34. Ýntsűklapedűia historűi Belarusi. U 6 t. T. 1: A – Belitsa /Rýdkal.: M. V. Bich i insh.; Pradm. M. Tkachova; Mast. Ý. Ý. Zhakevich. Mn.: BelÝn, 1993.S. 81. 

35. Belaruskaia ýntsűklapedűia: U 18 t. T. 4: Varanetski – Halfstrűm / Rýdkal.: H. P.Pashko˘ i insh. Mn.: BelÝn, 1997. T. 4. S. 191. 

36. Akinshývich Le˘ Belarus:ýntsűklapedűchnű  davednik / Rýdkal. B. I. Sachanka (hal. rýd.) i insh.; Mast. M. V. Drako,A. M. Khilkevich. Mn.: BelÝn, 1995. S. 25. 

37. Vialikae  kniastva  Lito˘skae: Ýntsűklapedűia.U 3 t. / Rýdkal.: H. P. Pashko˘ (hal. rýd.) i insh.; mast. Z. Ý. Herasimovich. Mn.: BelÝn,2005. T. 1: Abalenski – Kadýntsűia. S. 211. 

38. Rýprýsavanűia litaratarű, navuko˘tsű,rabotniki asvetű, hramadskiia i kulturnűia dzeiachű Belarusi. Ýntsűklapedűchnű davedniku 10 tamakh (15 knihakh). T. 3. Kniha 1 / Ukladalnik L. U. Marako˘. Mn., 2004.

39. Lebedzeva V. Le˘ Akinshývich pra hűstorűiu Belarusi Spadchűna. 1996. ą 6.S. 32–38. Lebedeva V. Lev Okynshevych y Belarus. Istoriohrafi chni doslidzhennia v Ukraini (Pamiati chl.-kor. NAN Ukrainy F. P. Shevchenka). Vyp. 7. Kyiv, 1999. S. 253–259.

40. Padalinski U. A. Pratsa L. Akinshývicha «Prava Vialikaha Kniastva Lito˘skaha» (1953)i yae znachýnne dlia histarűiahrafi i Belarusi. Historűka-pravavaia navuka: spadchűna, stan i perspektűvű: matýrűialű mizhnar. navuk.-prakt. kanf., prűsvech. 100-hoddziu z dnianaradzhýnnia praf. I. A. Yukho, Minsk, 19–20 sak. 2021 h. / BelaruS. dziarzh. un-t; rýdkal.:T. M. Mikhal¸va (hal. rýd.) [i insh.]. Mn.: BDU, 2021. S. 83–87. 

41. Sahanovych H. LevOkynshevych yak doslidnyk istorii biloruskoho kozatstva [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.historians.in.ua/ index.php/doslidzhennya/339-henadz-sahanovichlev-okynshevychiak-doslidnyk-biloruskoho-kozatstva. 

42. Műtsűk Yu. Sűn dzviukh batska˘shchűnPolűmia. 2003, ą 3. S. 180–183. 

43. Partno˘ A. Le˘ Akinshývich – historűk ukrainski ibelaruski. Belaruski histarűchnű ahliad. 1999. T. 6. Ssh. 1–2. S. 248–255. 

44. YamkovaOlha. Postat Leva Okynshevycha v ukrainskii istoriohrafi i. Piatűia Mizhnarodnűia Do˘nara˘skiia chűtanni. Rýchűtsa, 22–23 verasnia 2005 h. Homel: HDU, 2005.

45. Vűbranae / Le˘ Akinshývich; ukladanne, padrűkhto˘ka týksta˘, ahulnae rýdahavanne, kamentarű, pakaznik Natalli Hardzienki, Liavona Yurývicha. Mn.: Knihazbor, 2021. 408 s.(Bibliiatýka Batska˘shchűnű; Spadchűna: ahledzinű; kniha 42). 

46. Mikhnevych L. V. Rozvytok yurydychnoi nauky i osvity v Kyivskomu komertsiinomu instytuti – Kyivskomuinstytuti narodnoho hospodarstva, 1906–1930 rr. / Za zah. red. I. B. Usenka. Kyiv: KNEU,2011. 286 S. 

47. Yurkova O. V. Diialnist naukovo-doslidnoi kafedry istorii Ukrainy M. S.Hrushevskoho (1924–1930 rr.). Kyiv, 1999. S. 20–21, 88–89, 162–163, 209–211, 246–247ta inshi. 

48. Ostrianko A. M. Nizhyn u doli Leva Okinshevycha. Istoriohrafi chni ta dzhereloznavchi problemy istorii Ukrainy. Dnipropetrovsk, 2003. S. 129–139.

49. Samoilenko O. H. Nizhynska storinka zhyttia Leva Okinshevycha (za materialamy spohadiv uchenoho ta arkhivnykh dokumentiv). Ukrainskyi vymir. Nizhyn, 2005. Vyp. 4. S.111–119. 

50. Samoilenko O. H. K. Kharlampovych ta L. Okinshevych i Nizhynska vyshchashkola u 20-kh – 30-kh rr.: do problemy vzaiemyn. Literatura ta kultura Polissia. Vyp. 31.Nizhyn, 2006. S. 205–213. 

51. Samoilenko H. V., Samoilenko O. H. Nizhynska vyshchashkola: storinky istorii Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia; TOV «Aspekt – Polihraf»,2005. 420 S. 

52. Verba I. V. Oleksandr Ohloblyn: zhyttia i pratsia v Ukrainy: Do 100-littiaz dnia narodzhennia / Vidp.red. P. S. Sokhan. Kyiv, 1999. S. 249, 257, 261 ta inshi.

53. Verba I. V. Zhyttia i tvorchist Natalii Polonskoi-Vasylenko (1884—1973) Nizhyn:Aspekt-Polihraf, 2008. S. 187, 202, 204 ta in. 

54. Verba I. V., Samofalov M. O. Istoryk KostShteppa: liudyna, vchenyi, pedahoh. Kyiv: Tsentr pamiatkoznav 

<< Back

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙