Вимоги до оформлення та подання статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ
до Щорічника наукових праць «Правова держава»

(відповідно до вимог Порядку формування Переліку наукових фахових
 видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і
наук України від 15.01.2018 р. №32)

Для подання статті необхідно:

 1. Електронний варіант статті надіслати на електронну пошту pravova.derzhava.idp@gmail.com, вказавши у темі листа прізвище та ініціали автора і назву статті.
 2. Підписати ліцензійний договір на використання твору після успішного проходження процедури рецензування (про що автора буде повідомлено електронним листом).
  Статті, які були подані авторами без підписання ліцензійного договору, прийматися до друку у щорічнику наукових праць "Правова держава" не будуть.

Формат сторінки - А4, книжкова.

Шрифт - Times New Roman, кегль 14 pt;

Міжрядковий інтервал: текст статті – 1,5; інше (інформація про автора, анотація, література) – 1,0

Абзацний відступ - 10 мм.

Поля: ліве - 20 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Обсяг - до 12 сторінок.

Мова статті: українська, англійська.

Структурні елементи статті:

 • УДК 
 • ORCID
 • Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи
 • Назва статті
 • Короткі ідентичні анотації з ключовими словами українською та англійською мовами (кожна по 3-4 речення).
 • Текст статті
 • Список використаних джерел (мовою цитованого джерела)
 • References (список використаних джерел латинськими літерами)
 • Розширена анотація з ключовими словами:
  - для статей українською мовою подається розширена анотація англійською мовою (1800-2000 знаків);
  - для статей англійською мовою подається розширена анотація українською мовою (1800-2000 знаків).
  Розширена анотація повинна бути структурованою і включати наступні
  елементи: постановка проблеми (introduction); мета статті (the aim of the
  article); методи та результати дослідження (results); висновки
  (conclusions)

Структура тексту статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи:

1) вступ (актуальність теми);

2) огляд літератури з деталізацією досліджень по проблематиці статті, що включає ґрунтовний критичний аналіз наукових джерел, визначення (виділення) невирішених проблем іншими вченими по тематиці статті;

3) постановка проблеми дослідження;

4) мета та завдання дослідження;

5) виклад основного матеріалу;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямі.

Шаблон статті

Вимоги до списку використаних джерел та References:

Посилання на використані джерела слід подавати у порядку їх згадування в тексті статті, при цьому проставляється відповідний індекс арабськими цифрами, як зазначено у зразку:

Серед українських вчених1 склалося стійке уявлення щодо класифікації функцій права...

Якщо необхідно зазначити інформацію у посторінковій примітці, то використовуються спеціальні символи – *, **, ***, наприклад:

Досвід США свідчить, що створення спін-оф компаній* при університетах є дуже ефективною формою трансферу технологій.
__________________

* Міні-компанія, що займається науковою діяльністю переважно на базі університету, кінцева мета якої – створити самостійний проект і перетворитися на окремий стартап.

Бібліографічні посилання у списку використаних джерел оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015. Приклади оформлення:

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:
Один автор
Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.
Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.
Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с.
Два автори Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.
Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с.
Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.
Три автори Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.
Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с.
Чотири і більше авторів Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с.
Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.
Розділ книги
Баймуратов М.А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров/М.А.Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття вченого: зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М.О. Баймуратова /упоряд. та відп. ред. Ю.О.Волошин. К., 2009. С. 477–493.
Гетьман А.П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом:избранные труды. Харьков, 2013. С.205–212.
КоломоєцьТ.О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. Адміністративне право України: підручник /за заг. ред. Т.О.Коломоєць. Київ, 2009. С.195–197.
Алексєєв В.М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні: монографія. Чернівці, 2012. С.151–169.
Автор(и) та редактор(и)/ упорядники Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с.
Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.
Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.
Без автора
Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с.
Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с.
Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.
Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с.
Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с.
Багатотомні видання
Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.
Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с.
Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
Довідкові видання Кучеренко І.М. Право державної власності. Великий енциклопедичний юридичний словник /ред. Ю.С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673.
Пирожкова Ю.В. Благодійна організація. Адміністративне право України: словник термінів / за ред.: Т.О.Коломоєць, В.К.Колпакова. Київ, 2014. С.54–55.
Сірий М.І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.
Матеріали конференцій (тези, доповіді)
Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С.133–136.
Анциперова І.І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С.134–137.
Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. Формирование толерантного сознания в обществе: материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С.145–150.
Микитів Г.В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С.50–53.
Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук: матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м.Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С.211–212.
Періодичне видання (журнал, газета) Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. №4. С.88–92.
Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79.
Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1листоп. (№205). С. 5.
Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20-26 жовт. (№42). С.14–15.
Bletskan D.I., Glukhov K.E., Frolova V.V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108.
Автореферати дисертацій
Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.
Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.
Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.
Дисертації Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с.
Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.
Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
Законодавчі та нормативні документи
Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.
Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI.Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.
Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).
Деякі питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С.530–543.
Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки: Указ Президента України від 21.02.2017 р. №43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№35). С.10.
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. №20. С.136–141.
Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця: затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. №156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.
Архівні документи Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.
Стандарти
ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).
ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с.
ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ 3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).
Електронні ресурси Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.
Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017).
Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

References дублює список використаних джерел та наводить україномовні та російськомовні джерела у перекладі на англійську мову або у транслітерованому вигляді  (латинськими буквами), із позначенням у круглих дужках скорочено мови використаного джерела. В кінці обов’язково вказується, за наявності, цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI).

Використані у статті англомовні джерела не перекладаються, а подаються мовою оригіналу. До прикладу:

Список використаних джерел:

Subrahmanyam, K., & Smahel, D. (2011). Digital youth: The role of media in development. New York, NY: Springer. DOI:10.1007/978-1-4419-6278-2

References

Subrahmanyam, K., & Smahel, D. (2011). Digital youth: The role of media in development. New York, NY: Springer. DOI:10.1007/978-1-4419-6278-2

Приклад оформлення використаного джерела у транслітерованому вигляді:

Список використаних джерел:

Шемшученко Ю.С. Юридична наука на межі століть // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип.11. Київ: Вид. дім «Юрид. кн.», 2000. С. 3–7.

References

Shemshuchenko, Yu. S. Yurydychna nauka na mezhi stolit // Pravova derzhava: Shchorichnyk nauk. prats Instytutu derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Vyp.11.  Kyiv: Vyd. Dim "Iuryd. kn.", 2000. S. 3-7. (ukr)

_____________

* Для автоматичної транслітерації використаних джерел можна використовувати безкоштовний інтернет ресурс: http://ukrlit.org/transliteratsiia

  G Analytics
разработка сайта веб студия