Правова держава. Випуск 26 (2015)

Правова держава. Випуск 26 (2015)

Правова держава. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 712 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

РОЗДІЛ 1. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Усенко І.Б. Сторінки наукової біографії професора О. М. Гуляєва:
«київський» період 1895–1908 рр.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Музика І.В. Вплив теоретичних засад лібералізму
на становлення соціологічного напряму у вітчизняній правовій думці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Ромінський Є.В. Дискусійні питання договірної практики Київської Русі.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Бондарук Т.І. Правова доктрина як джерело права
Великого князівства Литовського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Худояр Л.В. Джерела права Запорізької Січі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Малишев О.О. Історичний розвиток законодавства Швеції
з питань охорони археологічної спадщини (XVII–ХХІ ст.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Іванова А. Ю. Правосвідомість як джерело права у перехідних державах
(на прикладі української революції 1917–1921 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Макарчук А. В. Протидія агресії засобами сучасного
міжнародного права: історико-правова розвідка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60

РОЗДІЛ 2. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Громадянська вихованість: моральна та правова складові. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Бобровник С.В. Компроміс та конфлікт в аспекті сутності і природи права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Тарахонич Т.І. Правові форми діяльності держави як засіб
функціонування механізму правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
83
Богініч О.Л. Український досвід розбудови держави:
деякі теоретичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
93
Подорожна Т.С. Забезпечення ефективного правового порядку
в контексті реалізації положень Конституції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
101
Львова О.Л. Роль ідеології в утвердженні
правових цінностей незалежної України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
110
Макаренко Л.О. Право – світогляд – культура: питання взаємовпливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Романюк Є.О. Природні права людини як відправна ланка
визначення сутності правової ідеології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Сунєгін С.О. Криза сучасного права: сутнісний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Плавич В.П. Тлумачення юридичних норм і застосування законів
(логіко-методологічний аналіз). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Пуховська А.С. Філософсько-антропологічний підхід
дослідження прав людини: становлення та значення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Скрипнюк О.В. Питання взаємодії громадянського суспільства і держави
в правових поглядах М.П. Драгоманова та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
Батанов О.В. Доктринальні проблеми розуміння сутності
місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
Пархоменко Н.М. Конституційний процес в країнах
пострадянського простору: історія становлення і сучасний стан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Скрипнюк В.М. Проблеми взаємодії управління і політики
в процесі реалізації державної влади в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
194
Куян І.А. Народна ініціатива як засіб забезпечення
легітимності державної влади в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
202
Костецька Т.А. Громадянське суспільство і інформаційне суспільство:
концептуальні та нормативні аспекти взаємозв’язку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
210
Антонов В.О. Збройні Сили України як найважливіший гарант
забезпечення національної безпеки Української держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
219
Батанова Н.М. Історичні витоки інституту
конституційно-правової відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .
225

РОЗДІЛ 4. Актуальні проблеми цивільного та трудового права

Бабаскін А.Ю. Набуття іпотекодержателем права власності
на предмет іпотеки за цивільним правом України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .
236
Венецька М.В. Проблеми створення об‘єднань співвласників
багатоквартирних будинків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
242
Вишновецька С.В. До питання про трансформацію
галузі трудового права в право зайнятості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ..
252
Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми визначення
правової природи права на житло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .
260
Сімутіна Я.В. Укладення трудового договору:
окремі проблеми теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .
265
Шумило М.М. Окремі питання термінології
при дослідженні правовідносин у пенсійному забезпеченні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275

РОЗДІЛ 5. Актуальні проблеми аграрного, земельного та екологічного права

Малишева Н.Р. Термінологія екологічного права
в контексті конституційної реформи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
284
Кулинич П.Ф. Правові питання вдосконалення фермерського
господарювання у контексті розвитку сільських територій України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
Бусуйок Д.В. Правове регулювання розвитку господарських
кластерних об’єднань в агропродовольчій сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Малишева Н.Р., Олещенко В.І. Наукові засади систематизації
екологічного законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Кузнєцова С.В. Правові засади формування в Україні концепції
низьковуглецевого зростання та охорони клімату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319


РОЗДІЛ 6. Проблеми адміністративного права та державного управління

Андрійко О.Ф. Судова реформа в Україні та розвиток
адміністративного судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
328
Тимощук В. П. До питання оплати адміністративних послуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336
Дерець В.А. Удосконалення правових засад організації
системи органів виконавчої влади України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344
Кисіль Л. Є. Проблеми адміністративного примусу
та принципи верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351
Семчик О.О. Правове регулювання податкової прозорості в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О., Гацелюк В.О., Перемот С.В. Проблеми внесення
поняття «злодій в законі» до Кримінального кодексу України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
366
Кубальський В.Н. Засади кримінально-правової охорони
державного суверенітету України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .
376
Козлюк Л.Г. Антикриміногенний потенціал громадського контролю
у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
384

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Денисов В.Н. Міжнародний правопорядок у світлі
сучасних цивілізаційних викликів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . .
391
Мельничук О.І. Міжнародний юридичний процес
у контексті системно-структурного підходу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . .
401
Кресін О.В. Ідея нації, соціальна трихотомія і розвиток
плюралістичного правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . .
409
Переверзєва О.С. Правовий аналіз Нью-йоркської конвенції 1958 р.
та Європейської конвенції 1961 р. (Підстави відмови). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .
424
Товт М.М. Регулювання мовних відносин та
мовна політика в Європейському Союзі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .
431
Проценко І.М. Питання відповідальності за порушення умов
функціонування зони вільної торгівлі СНД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .
438
Бартош Шольц-Нартовскі. Концепція правового життя
Францішка Лонгшампа та дослідження римського права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .
445
Білляр К.Л. Організаційні та процедурні рамки правотворчої діяльності
Міжнародної морської організації (ІМО). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  . . .. . . . . .
449

РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Кресіна І.О. Проблема протидії дискримінації в Україні
в контексті європейської інтеграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . .
456
Стойко О.М. Інституційні зміни як об’єкт наукового дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 463
Явір В.А. Дискримінація за ознакою етнічної належності в Україні
та Російській Федерації в умовах етнополітичного конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
470
Ходаківський М.Д. До питання про постмодерністські основи
збройної агресії Російської Федерації проти України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
478

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Бондар К.П. Розгляд спорів за участю України арбітражними трибуналами
Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
488
Храпач С.В. Окремі питання цивільно-правової відповідальності
у сфері здійснення космічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
496
Товпеко Я.К. Значення принципу толерантності для реалізації
прав та свобод людини і громадянина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
502
Фещенко О.О. Критичний погляд на законопроекти
щодо врегулювання обігу зброї в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
509
Штанько А.О. Співвідношення понять охорони та захисту
в контексті розвитку парадигми інституту цивільно-правового захисту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516
Головчук В.М. Нетипові норми права: наукові підходи
до розуміння та функціональне призначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
526
Гончарук А.П. Комунікативний аспект правової поведінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Білько К.Ф. Форми і методи адміністративно-правового
регулювання організації та діяльності нотаріату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
542
Костюк О.М. Теоретичні засади класифікації
офіційного нормативного тлумачення у юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550
Тимощук Ю.С. Принцип гуманізму в системі принципів
кримінального права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
556
Халиг Годжаев. Правовая помощь в сфере гражданского процесса
как форма реализации норм международного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563
Цибулін Т.Г. Кримінально-правове значення невдалого пособництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Чернов А.О. Здійснення особою свого права як обставина,
що виключає злочинність діяння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582
Губар К.А. Юридичні дисципліни в Києво-Могилянській
академії (XVIІ–XVIІІ ст.): до 400-річчя від дня заснування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
592
Бондарук В.O. Надання ступеня доктора обох прав
у Замойській академії (1594–1784). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .
599
Каленюк О.М. Про використання української правничої термінології
в офіційному діловодстві на західноукраїнських землях
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .
605
Зеленюк А.В. Правове регулювання реєстрації Європейської торгової марки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2014 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
623
Шемшученко Ю.С. Відомий вчений-конституціоналіст Погорілко В.Ф.
(До 75-річчя від дня народження). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
650
Нагребельний В.П. Відомий вчений-правознавець і організатор
академічної юридичної науки (До 100-річчя від дня народження
академіка НАН України Б.М.Бабія). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
651
Шумило М. V Міжнародна науково-практична конференція
«Поняття та категорії юридичної науки»
до 145–річчя академіка ВУАН М.І. Палієнка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
657
Кресін О.В. У пошуках компаративних засад юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 659
Рудницький С.В. VІ Міжнародний науковий семінар пам’яті
В’ячеслава Липинського «Консерватизм і громадянська участь
у суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи»
(Київ-Житомир-Луцьк-Краків). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .
667
Малишев О.О. ХХХ Міжнародна історико-правова конференція
«Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
669
Макарчук А.В. XXXI Міжнародна історико-правова конференція
«Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок
в історико-правовому вимірі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672
Бондарук Т.І. Щодо деяких методологічних аспектів пізнання
джерел права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .
674
Перемога одна на всіх. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 680

 
РОЗДІЛ 12. Наші ювіляри

Видатний фундатор вітчизняної юридичної освіти і науки
(до 75-ти річчя від дня народження В.Я. Тація). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .
683
Славний ювілей (до 90-річчя від дня народження В.Д. Бабкіна). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 686
З ювілеєм відомого вченого в галузі трудового права
(до 60-річчя від дня народження Н.М. Хуторян). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .
690
Ювілей відомого вченого та педагога
(до 60-річчя від дня народження Н.К. Ісаєвої). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . .
692
До 65-річчя від дня народження
відомого вченого в галузі кримінального права О.М. Костенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
693

РОЗДІЛ 13. Сторінки пам’яті

Стадник Микола Петрович
(03 червня 1954 р. – 09 липня 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
696
Педько Юрій Сергійович
(13 жовтня 1977 р. – 19 липня 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .
697
Мироненко Олександр Миколайович
(14 серпня 1942 р. – 11 листопада 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . .. . . . . . . .. .
700
Пам’яті Віталія Івановича Семчика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 702

<< Назад

  G Analytics
разработка сайта веб студия