Правова держава. Випуск 32 (2021)

Правова держава. Випуск 32 (2021)


Правова держава. Випуск 32. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. 648 с.

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельного права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем політології. Випуск присвячено 30-й річниці Незалежності України та 25-й річниці Конституції України.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В. Незалежність України 1991 року:
ретроспектива факторів проголошення та початкового етапу суверенізації держави…………………….............….3

Денисов В.Н. В.М.Корецький в Організації Об’єднаних Націй.
Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права (до 130-річчя від дня народження)……...………...14

РОЗДІЛ 1. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Сучасні реформи: правовий складник………………………………………………....................….…………….41

Пархоменко Н.М. Судова доктрина у правових системах світу ...............................................................48

Бобровник С.В. Правовий компроміс в аспекті процесів соціалізації .......................................................58

Тарахонич Т.І. Доктрина правового регулювання: підходи до розуміння.................................................65

Богініч О.Л. Відповідальність держави перед громадянським суспільством: окремі питання теорії.............73

Львова О.Л. Обмеження прав людини: поняття та зміст.........................................................................81

Сунєгін С.О. Юридична наука: проблеми розвитку  в умовах сучасних ціннісно-ідеологічних реалій .........89

Васецький В.Ю. Витоки правової доктрини  з прав людини: вплив глобальних історичних подій...............99

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Бондарук Т.І. Історико-правовий дискурс у контексті класичного та постсткласичного праворозуміння...106

Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею ..........................................................112

Усенко І.Б. Новицький Віктор Ізмайлович: спроба наукової біографії.....................................................119

Музика І.В. Державотворча діяльність та правове кредо Миколи Скрипника .........................................131

Іванова А.Ю. Правова природа інституту «вето»  в Україні та світі: історико-порівняльний нарис............142

Ромінський Є.В. Міжнародні договори в історико-правовій реальності Давньої Русі:
аксіологічний підхід...........................................................................................................................152

Худояр Л.В. Український правовий простір козацько-гетьманської доби: поняття, форми, види ..............158

Малишев О.О. Пам’яткоохоронне законодавство Теодеріха Великого та значення остготського
ренесансу в контексті історії становлення права культурної спадщини..................................................166

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Оніщук М.В., Самофал М.М. Визнання акта неконституційним  та екстраординарність
перегляду судового рішення: проблеми правозастосування..................................................................179

Батанов О.В. Аксіоконцептосфера сучасного унітаризму в Україні.........................................................191

Антонов В.О. Стратегія національної безпеки України в сучасних умовах:
завдання і проблеми реалізації...........................................................................................................202

Скрипнюк О.В. Демократія і політичний режим та роль права в ефективному
функціонуванні демократичних інститутів……………....................................................................…………….211

Пухтинський М.О. Трансформація врядування в Україні в конституційно-правовому дискурсі..................219

Костецька Т.А. Актуальні проблеми децентралізації публічної влади в Україні:
інформаційні та комунікаційні............................................................................................................227

Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність Президента України:
проблеми концептуалізації та інституціоналізації.................................................................................236

РОЗДІЛ 4. Актуальні проблеми екологічного та земельного права

Малишева Н.Р. Кібербезпека космічної діяльності та можливості її забезпечення
засобами міжнародного права …………………………………………………………………………………………………………………….……...245

Кулинич П.Ф. Цифровізація земельних відносин і право в Україні:
методологічні і теоретичні аспекти......................................................................................................257

Красіліч Н.Д. Правові проблеми страхового захисту  від кіберризиків у космічній діяльності....................268

Поліводський О.А. Електронна форма договору: перспективи застосування у
сфері переходу прав на землю та іншу нерухомість .............................................................................276

Гурова А.М., Кірпачова М.О. Державне регулювання космічної діяльності з
використанням блокчейн-технології ...................................................................................................288

РОЗДІЛ 5. Проблеми цивільного, трудового права та права соціального забезпечення

Бабаскін А.Ю. Правова природа вимог банківського законодавства України до
забезпечення кредитних операцій банків ...........................................................................................297

Тимченко Г.П. Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства:
постановка наукової проблеми...........................................................................................................305

Сімутіна Я.В. Дефекти трудового права та засоби їх подолання.............................................................314

Шумило М.М. Помічник судді: сучасний стан правового регулювання та огляд судової практики.............323

Венецька М.В. Строки виконання договірного зобов’язання: проблеми правозастосування.....................330

Севрюкова І.Ф. Проблеми визначення та характеристики договірнихпідстав
обмеження та обтяження права власності на нерухоме майно.............…………………………………………………………341

Трунова Г.А. Захист прав громадян у сфері соціального страхування у позасудовому порядку................349

РОЗДІЛ 6. Проблеми адміністративного права та державного управління

Андрійко О.Ф. Інституціональна недостатність як явище адміністративно-правового регулювання...........357

Тимощук В. П. Про децентралізацію повноважень з надання адміністративних послуг ...........................366

Дерець В.А. Правове закріплення координаційних відносин між місцевими державними адміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади (за законопроектом про місцеві державні адміністрації) ...................................................................................................................................377

Банчук О.А. Поняття адміністративного контролю і нагляду: український досвід і європейські підходи.....385

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим
формам злочинності: ілюзії та реальність............................................................................................394

Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за публічні заклики до
вчинення злочинів проти національної безпеки в іноземному законодавстві...........................................403

Козлюк Л.Г. Особистість злочинця – центральна проблема сучасної кримінології
(деякі аспекти в контексті протидії злочинності)..................................................................................411

Ландіна А.В. Особливості кримінальної відповідальності осіб з
психічними аномаліями: зарубіжний досвід………………………………………………………....................................…....417

Дроздович Н.Л. Особливості оцінки доказів судом касаційної інстанції: сучасна практика.......................424

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права

Кресін О.В., Кресіна І.О. Особливості статусу та захисту прав осіб, які
проживають на окупованих територіях ..............................................................................................433

Савчук К.О. Питання законів і звичаїв війни у працях представників київської
школи міжнародного права XIX – початку XX століть ...........................................................................447

Проценко І.М. Сучасні проблеми застосування міжнародних договорів та
міжнародних звичаїв у внутрішньому праві України .............................................................................456

Павко Я.А. Сучасний міжнародно-правовий режим охорони навколишнього
середовища під час збройних конфліктів ............................................................................................465

РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Горбатенко В.П., Кукуруз О.В. Конструювання політико-правової реальності:
теорія, методологія, практика............................................................................................................475

Стойко О.М. Наукова політика держави: дирижизм або лібералізм........................................................481

Явір В.А. Політико-правова система: структура, компоненти, функції ...................................................489

Ходаківський М.Д. Формування правової політики України на сучасному етапі ……………………........…………...496

Тарасюк В.М. Стратегеми політико-правового розвитку України:
проблеми актуалізації і наукового осмислення.....................................................................................505

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Василенко О.В. Система електронних платежів як об’єкт злочинного посягання ....................................515

Кваша Р.С. Насильницька злочинність неповнолітніх: особливості групової поведінки............................523

Овечкіна О.С. Перетворення іноземних юридичних осіб в умовах Brexit.................................................531

Мнацаканян С.А. Тимчасові заходи як інструмент захисту прав людини: до постановки проблеми ..........539

Демченко П.С. Поняття безпеки як конституційно-правової категорії....................................................544

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2020 році.............................................554

Скрипнюк О.В., Явір В.А. Наукове осмислення цивілізаційної суб’єктності України..................................577

Скрипнюк О.В. Фундаментальне академічне дослідження проблем правової політології..........................580

Скрипнюк О.В. Право і наука – теоретична основа державотворчого процесу в Україні..........................582

Малишева Н.Р., Малишев О.О. Про місію та місіонерів енциклопедичної думки.......................................589

Іванова А.Ю. Комісія історії українського права при Президії Національної
академії наук України в 2020 році ......................................................................................................591

Усенко І.Б. Круглий стіл «Інститут представництва в Україні модерного періоду» ..................................596

Усенко І.Б. Круглий стіл «Українське правознавство в антропологічному вимірі: історія та сучасність».....598

Бондарук Т.І. З пантеону українського правознавства..........................................................................603

Малишев О.О. Хроніка найважливіших наукових заходів Ради молодих
вчених Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України у 2020 році...................................607

Бондарук Т.І. Українське правознавство і європейський правовий простір: проблема
дефініції та методології дослідження (за історико-правовими методологічними семінарами)....................610

Гурова А.М. Міжнародна міждисциплінарна конференція «Спільні надбання в космосі»
(Аризона, США)................................................................................................................................614

Музика І.В. Юридичні тонкощі цивілістики в контексті піввікового наукового життєпису.........................615

РОЗДІЛ 12. Наші ювіляри

Видатний вчений-правознавець і організатор вітчизняної  юридичної науки
(до 85-річчя академіка Ю. С. Шемшученка)………………………………….....................…………………………………….......618

Академік Олександр Васильович Скрипнюк: штрихи до життєвого, наукового
і творчого портрету (до 60-річчя від дня народження видатного вченого-правознавця)..........................622

Ювілей професора Ольги Федорівни Андрійко – заслуженого юриста України,
провідного вченого в галузі адміністративного права...........................................................................631

Професор Акуленко – фундатор української школи міжнародного права охорони
культурних цінностей........................................................................................................................633

Ювілей заслуженого юриста України Миколи Олександровича Пухтинського
(до 70-річчя від дня народження) ………………………………………………………….............…………………………………………...636

РОЗДІЛ 13. Сторінка пам’яті

Гаєва Надія Петрівна (2 липня 1955 – 16 грудня 2020)........................................................................639


<< Назад

  G Analytics
разработка сайта веб студия