Правова держава. Випуск 31 (2020)

Правова держава. Випуск 31 (2020)


Правова держава. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. 630 с. 

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельного права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем політології.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В. Декларація про державний суверенітет України:
історичне значення і завдання для сучасності (до 30-річчя прийняття Декларації............................................................................................................................................3

Горбатенко В.П. Переможці війни і стражі миру (До 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні) .........................................................................................................................................................14

Усенко І.Б. До історії заснування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України:
нові факти і документи........................................................................................................................31

РОЗДІЛ 1. Проблеми теорії держави і права 

Оніщенко Н.М. Правове регулювання, правовий вплив та правове забезпечення: індекс взаємовизначеності.............................................................................................................................46

Пархоменко Н.М. Правова доктрина як результат правозастосовної діяльності суду .........................................................................................................................................................54

Тарахонич Т.І. Громадська думка: поняття, особливості та місце в  правотворчому процесі  .........................................................................................................................................................62

Богініч О.Л. Метафізичний сенс права сили ..........................................................................................71

Макаренко Л.О. Актуальні проблеми формування правової культури в Україні на сучасному етап.............79

Львова О.Л. Правова доктрина як матриця якісного права.....................................................................88

Сунєгін С.О. Юридична відповідальність:   соціонормативний контекст забезпечення
ефективності......................................................................................................................................98

Софінська І.Д. Нордична сага про громадянство (правові зауваги)........................................................108

Непийвода В.П., Непийвода І.В. Прецедент як стрижневий складник
англо-американського права та його входження в правову систему України..........................................119

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права. Історія юридичної науки 

Музика І.В. Політична ідеологія в законодавстві УРСР 1950–1960 рр.:
антропологічний ракурс ....................................................................................................................128

Бондарук Т.І. Право і правознавці в історико-культурному...................................................................137

Іванова А.Ю. Закон УНР «Про національно-персональну автономію»
як частина Конституції  УНР: до історії створення ................................................................................144

Самойленко О.О. Олена Гальперіна-Гінзбург – доля жінки-юриста в контексті епохи..............................152

Худояр Л.В. Принцип рівності в програмних документах трьох Інтернаціоналів ХХ ст..............................160

Малишев О.О. Культурна спадщина в юридичному світі речей..............................................................169

Ромінський Є.В. Деякі риси приватноправових договорів Давньої Русі
княжої доби як джерел права ............................................................................................................180

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та  місцевого самоврядування

Батанов О.В. Конституційно-правові засади   контрольної діяльності
омбудсманів у сучасному світі: аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти....................................191

Пухтинський М.О. Територіальне врядування в Україні: конституційно-правові основи...........................202

Батанова Н.М. Функції конституційно-правової відповідальності:
методологічні проблеми дослідження . ...............................................................................................210

РОЗДІЛ 4. Актуальні проблеми екологічного та земельного права 

Малишева Н.Р. Розвиток екологічного законодавства України  після набуття
чинності Угоди про асоціацію ............................................................................................................222

Кулинич П.Ф. Завершення земельної реформи в Україні: правові проблеми...........................................232

Красіліч Н.Д. Деякі еколого-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні...................241

Поліводський О.А. Договір оренди землі. Динаміка недійсності ............................................................249

Гурова А.М. Новий підхід до доступу до інформації про навколишнє середовище
та захист екологічних прав................................................................................................................261

РОЗДІЛ 5. Проблеми цивільного, трудового права та  права соціального забезпечення

Бабаскін А.Ю. Правова природа субординованого боргу фінансових установ в Україні...........................272 

Тимченко Г.П. Система принципів цивільного судочинства в Україні:
проблемні питання генезису, структури і форм законодавчого закріплення...........................................281 

Сімутіна Я.В. Декодифікація VS рекодифікація трудового законодавства України...................................291

Венецька М.В. Розширення конструкцій заміни сторони у зобов‘язанні у цивільному
законодавстві України ......................................................................................................................298

Трунова Г.А. Принцип паритетності управління фондами соціального страхування
як гарантія реалізації прав застрахованих осіб....................................................................................306

РОЗДІЛ 6. Проблеми адміністративного права та державного управління

Тимощук В.П. Виклики «перезавантаження» державної служби .................316

Ісаєва Н.К. Розвиток правових засад фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні ............................325

Дерець В.А. Удосконалення правових засад системи центральних органів виконавчої влади України .................................................................................333

Воротіна Н.В. Актуальні питання правового регулювання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні                                     …………………………………………………………………………………...341

Банчук О.А. Адміністративно-правові засади діяльності  місцевих формувань із забезпечення правопорядку в умовах децентралізації виконавчої влади  ...............................................................................................................................350

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу 

Кваша О.О. Політична воля − необхідна умова   ефективної протидії корупції........................................359

Кубальський В.Н. Кримінально-правова протидія   сепаратизму: доктринальні підходи...........................365

Козлюк Л.Г. Про необхідність вивчення  особистості злочинця  з позиції соціально-натуралістичної.........374

Ландіна А.В.,  Лисенко О.М. Міжнародні стандарти призначення покарання спеціальному
суб’єкту злочину ..............................................................................................................................380

Дроздович Н.Л. Умови допустимості процесуальної аналогії у кримінальному процесі України.................389

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права

Кресін О.В. Інституційний механізм миротворчої діяльності ЄС..............................................................397

Савчук К.О. Маловідомі сторінки історії розвитку   міжнародно-правової думки:
Людвиг Кондратович Якоб (1759-1827) ..............................................................................................407

Фалалєєва Л.Г. Повага до прав людини як складова формування європейської
ідентичності та Конституція України....................................................................................................415

Проценко І.М. Право дитини бути заслуханою в суді
(на прикладі застосування в Україні Гаазької конвенції 1980 р.)...........................................................426

РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Кресіна І.О. До питання про предметне поле і методологічні засади правової політології........................435

Стойко О.М. Інституціоналізація референдумів в країнах Євросоюзу.....................................................445

Горбатенко В.П. Принципи політико-правових досліджень...................................................................452

Явір В.А. Правова політологія як постнекласичнаbдослідницька парадигма...........................................461

Кукуруз О.В. Політика і право в працях українських вчених кінця XIX – початку ХХ століть....................469

Тарасюк В.М. Інститут військового омбудсмана як невід’ємний елемент системи
національної безпеки........................................................................................................................477

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого 

Хоменко О.В. Функції правових дефініцій: поняття та класифікація.......................................................485

Білоконь О.Г. Поняття та види підкупу як наскрізного поняття в кримінальному праві України................496

Михайський О.Є. Огляд законодавства США в сфері еколого-правового регулювання видобування.........505

Костюк О.М. Охорона основ національної безпеки України роль засобів масової інформації.....................513

Савчук С.П. Міжнародно-правове регулювання  нестандартних форм зайнятості....................................522

Шкарупа С.С. Намісницький устрій у Наддніпрянській Україні (1780–1796 рр.):
історіографія питання .......................................................................................................................532

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2019 році.............................................542

Денисов В.Н. До 70-річного ювілею Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України.............................................................................................................559

Скрипнюк О.В. Торжество української академічної правової науки........................................................563

Денисов В.Н. Презентація «Енциклопедії   міжнародного права» в трьох томах
в Інституті держави і права   імені В.М. Корецького НАН України 08 жовтня 2019...................................567

Загиней-Заболотенко З.А., Кваша О.О. Третій київський полілог:
Не карою єдиною! Проблеми модернізації системи протидії   злочинності в Україні.................................571

Позняк Е.В., Шараєвська Т.А., Слепченко А.А. Міжнародна науково-практична
конференція «Еколого-правовий статус людини і громадянина:
ретроспективний та перспективний погляди»......................................................................................576

Засідання Круглого столу, проведеного відділом проблем   державного
управління та адміністративного права Інституту   держави і права імені
В. М. Корецького НАН України............................................................................................................586

Малишев О.О. Х Міжнародна науково-практична конференція  ради молодих вчених
«Юридична наука у громадянському суспільстві». До 70-ліття Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України............................................................................................................593

Васецький В.Ю. X Міжнародна науково-практична конференція «Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики».............................................................................................595

Бондарук Т.І. XL Історико-правовова конференція «Українське правознавство
в антропологічному вимірі та європейському правовому просторі: історія, сучасність, перспективи»........598

Іванова А.Ю. Міжнародна асоціація істориків права: осіння сесія 2019 ......600

РОЗДІЛ 12. Рецензії 

Денисов В.Н.  Європейський Союз – що далі? Правовий аналіз та політичні прогнози
щодо майбутнього Союзу...................................................................................................................603

Денисов В.Н. Від Східного партнерства до асоціації. Правовий та політичний аналіз...............................609

Усенко І.Б. Про органи безпеки Української РСР професійно, відкрито і зважено....................................614

Смолянюк В.Ф. Правова політологія: синтез пізнавальних можливостей правової та політичної наук........617

РОЗДІЛ 13. Наші ювіляри 

О. М. Костенко – видатний правознавець............................................................................................620

До ювілею Анатолія Юрійовича Бабаскіна...........................................................................................622

До ювілею відомого вченого та педагога Н. К. Ісаєвої..........................................................................623

<< Назад

  G Analytics
разработка сайта веб студия