Правова держава. Випуск 34 (2023)

Правова держава. Випуск 34 (2023)

Правова держава. Випуск 34 (2023)


Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Випуск 34. Київ, 2023. 892 с.

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» набули відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельного права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем політології. Окремий розділ присвячено аналізу державно-правового розвитку України в умовах війни.

ЗМІСТ

Скрипнюк О. В.Право України в умовах війни ..................................................................... 3

Розділ І
Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н. М.Цивільно-правові та інші зобов’язання: природа, сутність, відмінні характеристики ......................................................................................... 20

Сіренко В. Ф.Військові союзи, блоки – застаріла форма забезпечення безпеки держави ..... 28

Пархоменко Н. М.Трансформація ціннісних засад права та правотворчої діяльності в умовах воєнного стану .......................................................................................... 37

Ющик О. І.Поняття держави як умови юридичного права .............................................. 47

Риндюк В. І.Норма права в контексті сучасних підходів до праворозуміння ...................... 58

Тимошенко В. І.Реалізація прав людини у сучасному світі: виклики і загрози ......................... 69

Тарахонич Т. І.Правотворчість: чинники впливу та шляхи вдосконалення ............................ 78

Сунєгін С. О.Ефективність правового регулювання: соціонормативний підхід до
осмислення ...............................................................................................
89

Кубко А. Є.Пропорційність обмежень прав людини: особливості в умовах
воєнного стану ..........................................................................................
101

Богініч О. Л.Право на мир: питання генезису ................................................................. 112

Клещенко Н. О.Розвиток громадянського суспільства у контексті реалізації принципу демократичності ........................................................................................ 121

Васецький В. Ю.Зміни в правовій сфері як результат масштабних історичних подій ................. 129

Розділ ІІ
Історія держави і права.
Історія юридичної науки

Солдатенко В. Ф.Науково-юридичні засади визначення територіальних меж соборної
України в світлі революційної практики (1917–1920 рр.) ...............................
139

Музика І. В.Державний суверенітет УСРР у 1919–1920 рр. .............................................. 168

Бондарук Т. І.Загальні підвалини механізму (не)реалізації принципу суверенітету в радянській Україні 1922–1991 рр ................................................................ 179

Іванова А. Ю.Квазісуверенітет як інструмент експансіоністської політики РФ в
історичній ретроспективі ............................................................................
189

Ромінський Є. В.Право в східнослов’янському правокультурному просторі .............................. 201

Худояр Л. В.Нормативно-правова складова національно-державного
самовизначення українського народу ..........................................................
216

Усенко І. Б.Видатний історик права Лев Окіншевич: джерела до наукової біографії ......... 227

Розділ ІІІ
Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Скрипнюк О. В., Богів Я. С.Український унітаризм: тенденції розвитку, сучасний стан,
загальні та специфічні ознаки .....................................................................
245

Крусян А. Р.Утвердження європейських цінностей на шляху євроінтеграції України
та їх захист в умовах війни: конституційно-аксіологічний аспект ...................
264

Батанов О. В.Конституційно-правові та соціально-політичні проблеми української
державності: історія та сучасність ...............................................................
278

Костецька Т. А.До питання про сутність електронного парламенту: український вимір............ 291

Пухтинський М. О.Конституційно-правові проблеми розвитку парламентаризму в Україні в контексті децентралізації та реформи територіального врядування ................ 303

Ющенко О. О.Основні напрями подальшої цифровізації судочинства в контексті
забезпечення конституційного права особи на судовий захист ......................
316

Батанова Н. М.Проблеми конституційно-правової відповідальності Верховної Ради
України в контексті зарубіжного досвіду ......................................................
326

Розділ ІV
Актуальні проблеми адміністративного права,
державного управління та земельного права

Андрійко О. Ф., Завальна Ж. В.Контроль за виконанням договорів про оборонні закупівлі в
умовах правового режиму воєнного стану в Україні ......................................
337

Кулинич П. Ф.Формування правового забезпечення кліматоохоронного
землеробства в Україні: проблеми періоду воєнного стану ............................
348

Тимощук В. П.До визначення предмета Закону України «Про адміністративну процедуру» ... 366

Кисіль Л. Є.Національна рада з відновлення України від наслідків війни:
до питання про правовий статус .................................................................
380

Ісаєва Н. К.Деякі організаційно-правові питання здійснення податкових
перевірок в умовах воєнного стану в Україні ................................................
392

Розділ V
Проблеми цивільного, трудового права та
права соціального забезпечення

Бабаскін А. Ю., Лихолат А. О.Договір банківського рахунку як підстава для відкриття банком
розрахункового рахунку небанківському надавачу платіжних послуг та
особливості його правового регулювання ....................................................
399

Тимченко Г. П.Забезпечення доказів у цивільному судочинстві: історико-правовий
нарис розвитку законодавства ....................................................................
410

Короєд С. О.Процесуальні засади ухвалення судом рішення у випадку визнання
позову відповідачем ...................................................................................
421

Сімутіна Я. В.Дистанційна робота в Україні: проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання .............................................................................. 431

Шумило М. М.Презумпція зайнятості в нестандартних трудових відносиних на
цифрових платформах ...............................................................................
445

Венецька М. В.Забезпечення зобов’язань у Концепції оновлення Цивільного
кодексу України .........................................................................................
457

Трунова Г. А.Правові засади впровадження накопичувальної системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування ..........................
466

Менюк Д. О.Цивільний процес Європейського Союзу: поняття та основні ознаки .............. 475

Розділ VІ
Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О. О., Бабанли Р. Ш.Міжнародні злочини в умовах війни в Україні: проблеми правосуддя та кримінальної юстиції .................................................................................. 485

Кубальський В. Н.Кримінально-правова охорона державного суверенітету України в
інформаційній сфері ...................................................................................
496

Ландіна А. Г.Законність застосування примусових заходів медичного характеру щодо суб’єктів із психічними аномаліями (на основі національної та
міжнародної судової практики) ....................................................................
508

Нерсесян А. С.Законодавча регламентація та ефективність регулювання обігу зброї
за зарубіжним законодавством ....................................................................
518

Козлюк Л. Г.Соціальний натуралізм як методологічна основа наукових досліджень особистості злочинця ................................................................................. 529

Медицький І. Б.Кримінологічний портрет особистості колаборанта ........................................ 538

Кваша Р. С.Сутність поняття насильствав теорї кримінального права України .................. 546

Розділ VІІ
Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Денисов В. Н.Місце і роль доктрини природного права в розвитку міжнародного права ....... 556

Фалалєєва Л. Г.Взаємодія парадигм міжнародного права прав людини і міжнародного гуманітарного права крізь призму обов’язків окупаційної держави ................. 582

Кресін О. В.До питання про пізнавальну мету порівняльного правознавства .................... 599

Базов В. П,
Лоза Д. І.
Держава як суб’єкт відповідальності за міжнародно-протиправні діяння: питання теорії та судової практики .............................................................. 611

Стрілець Б. В.Співвідношення свободи руху капіталу і свободи заснування у праві Європейського Союзу ................................................................................. 627

Павко Я. А.Міжнародно-правове забезпечення ґендерної рівності в умовах зміни клімату. 638

Бурлак О. В.Зародження соціально-економічних прав як відкриття нової ери
в розвитку міжнародного співтовариства: історія і сучасність ........................
650

Розділ VІІІ
Проблеми правової політології

Кресіна І. О.,
Вітман К. М.
Проблеми ратифікації Європейської хартії регіональних або
міноритарних мов в Україні .........................................................................
663

Горбатенко В. П.Стратегічне партнерство Україна – Польща: виклики і здобутки
воєнного часу ............................................................................................
673

Стойко О. М.Політико-правові наслідки використання штучного інтелекту ........................ 684

Явір В. А.Позиція України щодо дезінтеграції РФ: політико-правовий аспект ................. 694

Кукуруз О. В.Стратегічні пріоритети міграційної політики Польщі в період
російсько-української війни ........................................................................
704

Тарасюк В. М., Дроботун Д. С.Медійне позиціонування політичних еліт у сучасному політичному процесі ..... 711

Балан С. В.Концепція інформаційної держави: засади формування та основні
виклики в сучасних умовах ........................................................................
721

Розділ ІХ
Трибуна молодого вченого

Бабій Р. В.Конституційно-правові проблеми функціонування служби
бізнес-омбудсмана: вітчизняний та зарубіжний досвід ..................................
731

Ходош В. В.Місце і роль принципу правомірної діяльності держави в становленні
її абсолютної відповідальності .....................................................................
740

Дудіков А. В.Практика Європейського суду з прав людини як засіб запобігання та
усунення судової помилки у правозастосуванні ............................................
748

Дрозд І. В.Поняття оформлення прав на землю в земельному праві України ................... 759

Кардаш О. В.Виконання зобов’язань державами-учасницями ОБСЄ крізь призму
«людського» виміру її діяльності .................................................................
772

Розділ X
Наукове життя

Кваша О. О.Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2022 році ...................
783

Шемшученко Ю. С.Відомий вчений, організатор науки і чудова людина ..................................... 811

Молявко О. М.Ярославна Миколаївна Шевченко (1932–2017) ............................................. 814

Кресін О. В.Міжнародний експертний круглий стіл «Деокупація. Юридичний фронт» ........ 818

Бабаскін А. Ю.Круглий стіл «Рекодифікація цивільного законодавства України:
перспективи регулювання цивільних правовідносин» (Присвячений пам’яті української вченої, академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Ярославни
Миколаївни Шевченко з нагоди 90-річчя від дня її народження) ....................
821

XIII Міжнародна науково-практична конференція Ради молодих вчених Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Захист прав, свобод та інтересів людини, громадянина та держави в умовах агресії проти України» (до Дня захисників та захисниць України) ...
827

Васецький В. Ю.XІІІ МІжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави» ........ 830

Бондарук Т. І.Методологічні виклики у дослідженні суверенітету й осмисленні
східнослов’янської державності ...................................................................
833

Ромінський Є. В.Науково-практичний круглий стіл «Трагедія народу в правовій ретроспективі» До 90-х роковин Голодомору 1932–1933 рр. в Україні
(м. Київ, 27 жовтня 2022 р.) .......................................................................
836

Бондарук Т. І.Всеукраїнська наукова конференція «Рашизм: сучасний варіант
варварства (юридичні аспекти проблеми)» (м. Київ, 25 травня 2022 р.) .........
838

Розділ XІ
Рецензії

Бондарук Т. І.Про звичаї та права міст і містян ................................................................. 842

Іванова А. Ю.Відкриваючи українську шляхту .................................................................. 845

Розділ XІІ
Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України вітає!

Ювілей видатного українського юриста-міжнародника Володимира Наумовича Денисова
(до 85-річчя від дня народження) ...................................................................................................
849

Ювілей члена-кореспондента НАН України та члена-кореспондента НАПрН України
Наталії Миколаївни Пархоменко (до 50-річчя від дня народження) ....................................................
853

Ювілей Наталії Рафаелівни Малишевої ............................................................................................ 856

Професор Ірина Олексіївна Кресіна – фундатор правової політології
(до 70-річчя від дня народження видатного вченого) .......................................................................
860

Професорові Усенку – 65 років! ...................................................................................................... 866

Ювілей доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України
Олексія Івановича Ющика (до 75-річчя від дня народження) ............................................................
868

Взірець багатогранної творчої особистості: до ювілею Володимира Горбатенка .................................. 870

Ювілей Ірини Володимирівни Музики .............................................................................................. 873

Ювілей Миколи Івановича Сірого .................................................................................................... 875

До 55-річчя від дня народження й 30-річчя наукової діяльності Тетяни Іванівни Бондарук .................. 877

Ювілей Наталії Вікторівни Воротіної ................................................................................................ 879

Ювілей Віктора Миколайовича Нікітенка ......................................................................................... 882

  G Analytics
разработка сайта веб студия